مرکزآهن| جامع ترین فروشگاه اینترنتی آهن آلات, ارائه قیمت لحظه ای آهن آلات، قیمت میلگرد، قیمت تیرآهن,قیمت ورق, قیمت نبشی, قیمت ناودانی, قیمت قوطی پروفیل, سیم حرارتی, تسمه ورقی و کوره ای, محصولات ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه

تعرفه حمل بار

کرایه  حمل کالا با تریلر از مبدا ذوب اهن به سایر نقاط کشور مصوبه اردیبهشت۱۳۹۶
ردیفمسیراستانکرایه
۱ابهرزنجان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۲ابرقوفارس          ۸,۰۰۰,۰۰۰
۳ابهرقزوین        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۴اراکتهران          ۸,۵۰۰,۰۰۰
۵اردبیلاذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۶اردکانیزد          ۷,۹۹۰,۰۰۰
۷ارسنجانفارس          ۹,۵۷۰,۰۰۰
۸ارومیهاذربایجان        ۱۸,۰۱۰,۰۰۰
۹ازنالرستان          ۷,۷۷۰,۰۰۰
۱۰استهبانفارس        ۱۲,۷۸۰,۰۰۰
۱۱اسد ابادهمدان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۲اسفراینخراسان        ۱۶,۸۸۰,۰۰۰
۱۳اشتهاردتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۱۴اشنویهاذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۱۵افلیدفارس          ۷,۹۴۰,۰۰۰
۱۶الشترلرستان        ۱۰,۵۲۰,۰۰۰
۱۷الیگودرزلرستان          ۷,۷۷۰,۰۰۰
۱۸امیدیهخوزستان        ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹امیر کلاشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۰اناریزد          ۹,۳۲۰,۰۰۰
۲۱اندیمشکخوزستان        ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۲۲اوزفارس        ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
۲۳اهراذربایجان        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۴اهرمبوشهر        ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۲۵اهوازخوزستان        ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۶ایذهخوزستان        ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۲۷ایلامایلام        ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
۲۸ایلامکردستان        ۱۵,۹۶۰,۰۰۰
۲۹ایوان غربکردستان        ۱۴,۸۴۰,۰۰۰
۳۰ایوان غربکردستان        ۱۴,۸۴۰,۰۰۰
۳۱ایرانشهرسیستان وبلوچستان        ۱۹,۲۷۰,۰۰۰
۳۲ابادانخوزستان        ۱۲,۵۶۰,۰۰۰
۳۳ابادهفارس          ۷,۵۹۰,۰۰۰
۳۴ابادهفارس          ۷,۵۹۰,۰۰۰
۳۵ابدانانکردستان        ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۳۶ابیکقزوین        ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
۳۷ابیکقزوین        ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
۳۸اذر شهراذربایجان        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۳۹ازادشهرشمال        ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۴۰استاراشمال        ۱۵,۴۵۰,۰۰۰
۴۱استانه اشرفیهشمال        ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
۴۲اشتیانتهران          ۹,۳۲۰,۰۰۰
۴۳اغاجاریخوزستان        ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۴۴املشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۴۵بابلشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۴۶بابلسرشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۴۷بافتکرمان        ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۴۸بافقیزد          ۹,۵۸۰,۰۰۰
۴۹بانهکردستان        ۱۷,۸۷۰,۰۰۰
۵۰بجستانخراسان        ۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۵۱بجنوردخراسان        ۱۷,۶۸۰,۰۰۰
۵۲برازجانبوشهر        ۱۲,۱۷۰,۰۰۰
۵۳بردسکنخراسان        ۱۷,۵۳۰,۰۰۰
۵۴بردسیرکرمان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۵بروجردلرستان          ۹,۰۴۰,۰۰۰
۵۶بروجنچهارمحال          ۵,۷۷۰,۰۰۰
۵۷بستان اباداذربایجان        ۱۴,۶۷۰,۰۰۰
۵۸بستکفارس        ۱۶,۸۶۰,۰۰۰
۵۹بشرویهخراسان        ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۶۰بمکرمان        ۱۳,۷۹۰,۰۰۰
۶۱بمپورسیستان وبلوچستان        ۱۹,۲۳۰,۰۰۰
۶۲بناباذربایجان        ۱۵,۸۹۰,۰۰۰
۶۳بندر جاسکهرمزگان        ۱۸,۰۹۰,۰۰۰
۶۴بندر دیربوشهر        ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
۶۵بندر طاهریبوشهر        ۱۵,۱۸۰,۰۰۰
۶۶بندرامامخوزستان        ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۷بندر انزلی این طرف پلشمال        ۱۲,۸۳۰,۰۰۰
۶۸بندر انزلی این طرف پلشمال        ۱۴,۳۷۰,۰۰۰
۶۹بندر ترکمنشمال        ۱۶,۸۵۰,۰۰۰
۷۰بندر خمیرهرمزگان        ۱۴,۷۱۰,۰۰۰
۷۱بندر دیلمبوشهر        ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۷۲بندرعباسهرمزگان        ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۷۳بندر عسلویهبوشهر        ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
۷۴بندر کنگهرمزگان        ۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۷۵بندرکنگانبوشهر        ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
۷۶بندر گزشمال        ۱۶,۸۵۰,۰۰۰
۷۷بندر لنکههرمزگان        ۱۷,۷۱۰,۰۰۰
۷۸بواناتفارس        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۷۹بوشهربوشهر        ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۸۰بوکاناذربایجان        ۱۵,۶۹۰,۰۰۰
۸۱بومهنتهران        ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۸۲بوئین زهراتهران        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۸۳بهارهمدان        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۸۴بهبهانخوزستان        ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۸۵بهشهرشمال        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۸۶بیجارکردستان        ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۸۷بیرجندخراسان        ۱۷,۲۶۰,۰۰۰
۸۸پارس اباد مغانتهران        ۱۹,۸۴۰,۰۰۰
۸۹پلدخترلرستان        ۱۰,۰۲۰,۰۰۰
۹۰پیرانشهراذربایجان        ۱۸,۹۳۰,۰۰۰
۹۱پیشواتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۹۲تاکستانقزوین        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۹۳تالششمال        ۱۳,۶۲۰,۰۰۰
۹۴تایبادخراسان        ۱۸,۸۹۰,۰۰۰
۹۵تبریزاذربایجان        ۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۹۶تربت جامخراسان        ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۹۷تربت حیدریهخراسان        ۱۷,۲۶۰,۰۰۰
۹۸ترکمنچایشمال        ۱۴,۳۶۰,۰۰۰
۹۹تفتیزد          ۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۰تفرشتهران        ۱۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۱تکاباذربایجان        ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۲تنکابنشمال        ۱۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۰۳توسیرکانهمدان        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۰۴تهرانتهران        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۰۵تهران (ج ابعلی)تهران        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۰۶تهران طرحتهران        ۱۲,۹۴۰,۰۰۰
۱۰۷جغطای سبزوارخراسان        ۱۶,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۸جلفااذربایجان        ۱۸,۳۴۰,۰۰۰
۱۰۹جلیل اباد ورامینتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۱۱۰جمبوشهر        ۱۶,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۱جوانرودکرمانشاه        ۱۳,۰۶۰,۰۰۰
۱۱۲جویبارشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۱۳جهرمفارس        ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۱۱۴جیرفتکرمان        ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۵چابکسرشمال        ۱۴,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۶چابهارسیستان وبلوچستان        ۲۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۱۷چالوسشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۱۸چغادکبوشهر        ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۹چمستان نورشمال        ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
۱۲۰چنارانخراسان        ۱۸,۱۱۰,۰۰۰
۱۲۱حاجی اباد بندرهرمزگان        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۱۲۲حاجی اباد قائنخراسان        ۱۹,۴۲۰,۰۰۰
۱۲۳حصارکتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۱۲۴خاشسیستان وبلوچستان        ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۵خامنهاذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۱۲۶خدابندهزنجان        ۱۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۷خرامهفارس        ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۸خرم ابادلرستان          ۹,۹۴۰,۰۰۰
۱۲۹خرمدرهزنجان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۳۰خرمشهرخوزستان        ۱۲,۵۶۰,۰۰۰
۱۳۱خسروشهراذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۱۳۲خشتبوشهر        ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۳۳خلخالاذربایجان        ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
۱۳۴خمینتهران          ۸,۳۲۰,۰۰۰
۱۳۵خنج لارفارس        ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
۱۳۶خوافخراسان        ۱۷,۸۱۰,۰۰۰
۱۳۷خورموج بوشهربوشهر        ۱۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۳۸خویاذربایجان        ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
۱۳۹خیرابادتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۱۴۰دارابفارس        ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۱۴۱دامغانخراسان   ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۴۲دره شهرکردستان   ۱۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۴۳دره گزخراسان   ۱۹,۷۱۰,۰۰۰
۱۴۴دزفولخوزستان   ۱۰,۳۸۰,۰۰۰
۱۴۵دلیجانتهران     ۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۶دماوندتهران   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۴۷دورودلرستان     ۸,۰۶۰,۰۰۰
۱۴۸دوگنبندانخوزستان   ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۱۴۹ده شیخ(لامرد)فارس   ۱۸,۵۶۰,۰۰۰
۱۵۰دهبیدفارس     ۷,۹۹۰,۰۰۰
۱۵۱دهدشتفارس   ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۱۵۲دهکلانکردستان   ۱۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۵۳دهلرانخوزستان   ۱۳,۰۲۰,۰۰۰
۱۵۴دیواندرهکردستان   ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۵۵ذهک زابلسیستان وبلوچستان   ۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۶راسکسیستان وبلوچستان   ۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۷رامسرشمال   ۱۴,۶۷۰,۰۰۰
۱۵۸رامهرمزخوزستان   ۱۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۵۹راور کرمانکرمان   ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۱۶۰رباط کریمتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۶۱رزنهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۶۲رشتشمال   ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۳رفسنجانکرمان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۶۴روانسرکردستان   ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۶۵رودبارشمال   ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۶رودانهرمزگان   ۱۳,۴۳۰,۰۰۰
۱۶۷رودسرشمال   ۱۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۶۸زابلسیستان وبلوچستان   ۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۶۹زاهدانسیستان وبلوچستان   ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۷۰زرندکرمان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۷۱زنجانزنجان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۷۲زیر آب قائم شهرشمال   ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۱۷۳ساریشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۷۴ساوهتهران     ۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۵سبزوارخراسان   ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۷۶سپیدانفارس   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۷۷سرابآذربایجان   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۷۸سرابلهکردستان   ۱۵,۵۱۰,۰۰۰
۱۷۹سراوانسیستان وبلوچستان   ۲۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۸۰سربازسیستان وبلوچستان   ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۱۸۱سربندرخوزستان   ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۸۲سرپل هابکردستان   ۱۳,۵۶۰,۰۰۰
۱۸۳سرچشمهکرمان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۸۴سرخانهرمزگان   ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۸۵سرخسخراسان   ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۶سردرودشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۱۸۷سردشتکردستان   ۲۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۸۸سرعینآذربایجان   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۱۸۹سروستانفارس   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۱۹۰سقزکردستان   ۱۶,۱۶۰,۰۰۰
۱۹۱سلفچگانتهران     ۸,۳۱۰,۰۰۰
۱۹۲سلماسآذربایجان   ۱۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۹۳سمنانسمان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۹۴سنقرکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
۱۹۵سنندجکردستان   ۱۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۹۶سوسنگردخوزستان   ۱۲,۰۶۰,۰۰۰
۱۹۷سیرجانکرمان     ۹,۹۳۰,۰۰۰
۱۹۸شازندتهران     ۸,۹۶۰,۰۰۰
۱۹۹شاهرودسمنان   ۱۵,۰۴۰,۰۰۰
۲۰۰شاهین دژآذربایجان   ۱۶,۱۸۰,۰۰۰
۲۰۱شبسترآذربایجان   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۰۲شوشخوزستان   ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۳شوشترخوزستان   ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۴شهر بابککرمان     ۹,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۵شهرریتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۲۰۶شهرکردچهارمحال     ۶,۱۱۰,۰۰۰
۲۰۷شهریارتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۲۰۸شهید رجاییتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۲۰۹شیروانخراسان   ۱۷,۸۱۰,۰۰۰
۲۱۰شیرازفارس   ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۲۱۱صائین قلعهزنجان   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۱۲صحنهکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۱۳صوفیانآذربایجان   ۱۵,۹۶۰,۰۰۰
۲۱۴صومعه سراشمال   ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
۲۱۵طبسخراسان   ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۶عجب شیرآذربایجان   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۱۷علمده نورشمال   ۱۶,۵۴۰,۰۰۰
۲۱۸علی آباد گلستانشمال   ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۱۹فارسانچهارمحال     ۶,۵۷۰,۰۰۰
۲۲۰فراشبندفارس   ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
۲۲۱فردوسخراسان   ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۲فردیس کرجتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۲۲۳فریدون کنارشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۲۴فریمانخراسان   ۱۸,۱۱۰,۰۰۰
۲۲۵فسافارس   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۲۲۶فنوج ایرانشهرسیستان وبلوچستان   ۲۰,۷۶۰,۰۰۰
۲۲۷فومنشمال   ۱۲,۵۳۰,۰۰۰
۲۲۸فیروز آبادفارس   ۱۲,۳۶۰,۰۰۰
۲۲۹فیروزکوهتهران   ۱۳,۷۹۰,۰۰۰
۲۳۰قاینخراسان   ۱۷,۲۶۰,۰۰۰
۲۳۱قائم شهذرشمال   ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
۲۳۲قرچکتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۲۳۳قروهکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۳۴قره ضیلالدینآذربایجان   ۱۷,۷۲۰,۰۰۰
۲۳۵قزوینقزوین   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۲۳۶قشمهرمزگان   ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
۲۳۷قصر شیرینکرمانشاه   ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۸قصرقندسیستان وبلوچستان   ۲۱,۶۸۰,۰۰۰
۲۳۹قمتهران     ۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۰قوچانخراسان   ۱۸,۱۱۰,۰۰۰
۲۴۱قیروکارزینفارس   ۱۳,۲۸۰,۰۰۰
۲۴۲کازرونفارس   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۲۴۳کاشمرخراسان   ۱۷,۵۳۰,۰۰۰
۲۴۴کامیارانکردستان   ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۲۴۵کبودر آهنگهمدان     ۹,۹۳۰,۰۰۰
۲۴۶کرجتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۲۴۷کردکویشمال   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۲۴۸کرمانکرمان   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۴۹کرمانشاهکردستان   ۱۲,۱۳۰,۰۰۰
۲۵۰کلاردشتشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۵۱کمال آبادتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۲۵۲کمیجانتهران     ۹,۵۸۰,۰۰۰
۲۵۳کنارکسیستان وبلوچستان   ۲۱,۳۴۰,۰۰۰
۲۵۴کنگانبوشهر   ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
۲۵۵کنکاورکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۵۶کوهبنانکرمان   ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۷کوهدشتلرستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۵۸کهنوجکرمان   ۱۴,۷۱۰,۰۰۰
۲۵۹کهورستانفارس   ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
۲۶۰کیش(از طریق لنگه)هرمزگان   ۱۷,۹۱۰,۰۰۰
۲۶۱کیش(ازطریق چاوک)هرمزگان   ۱۸,۵۷۰,۰۰۰
۲۶۲گاوبندیبوشهر   ۱۶,۶۴۰,۰۰۰
۲۶۳گراشفارس   ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۶۴گرگانشمال   ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۲۶۵گرمسارسمنان   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
۲۶۶گنابادخراسان   ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۶۷گناوهبوشهر   ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۲۶۸گنبد کاووسشمال   ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۶۹گیلان غربکردستان   ۱۶,۶۳۰,۰۰۰
۲۷۰لارفارس   ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
۲۷۱لامرد لارفارس   ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۲۷۲لاهیجانشمال   ۱۲,۲۱۰,۰۰۰
۲۷۳لردگانچهار محال     ۷,۹۹۰,۰۰۰
۲۷۴لنگرودشمال   ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
۲۷۵ماکوآذربایجان   ۱۸,۳۴۰,۰۰۰
۲۷۶ماهانکرمان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۲۷۷ماهشهرخوزستان   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۷۸محلاتتهران     ۸,۳۲۰,۰۰۰
۲۷۹محمود ابادشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۸۰مراغهآذربایجان   ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
۲۸۱مرندآذربایجان   ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
۲۸۲مرودشتفارس     ۹,۵۸۰,۰۰۰
۲۸۳مریوانکردستان   ۱۷,۲۳۰,۰۰۰
۲۸۴مسجد سلیمانخوزستان   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۵مشکین شهرآذربایجان   ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۸۶مشهدخراسان   ۱۷,۶۸۰,۰۰۰
۲۸۷ملایرهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۲۸۸مهابادآذربایجان   ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
۲۸۹مهریزیزد     ۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۰میاندوآبآذربایجان   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۲۹۱میانهآذربایجان   ۱۳,۶۲۰,۰۰۰
۲۹۲میبدیزد     ۷,۹۹۰,۰۰۰
۲۹۳میرجاوهسیستان وبلوچستان   ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۹۴مینابهرمزگان   ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
۲۹۵نقدهآذربایجان   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۲۹۶نکاشمال   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
۲۹۷نورشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲۹۸نور اباد ممسنیفارس   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
۲۹۹نور ابادلرستانلرستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
۳۰۰نوشهرشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۳۰۱نهاوندهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۳۰۲نهبندانخراسان   ۱۹,۱۸۰,۰۰۰
۳۰۳نی ریزیزد   ۱۲,۸۸۰,۰۰۰
۳۰۴نیشابورخراسان   ۱۶,۴۸۰,۰۰۰
۳۰۵نیک شهرسیستان وبلوچستان   ۲۲,۱۱۰,۰۰۰
۳۰۶ورامینتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۳۰۷هراتفارس     ۹,۳۲۰,۰۰۰
۳۰۸هشتگردتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۳۰۹هفتگلخوزستان   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۰هفشجانچهارمحال     ۶,۱۱۰,۰۰۰
۳۱۱همدانهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
۳۱۲هندیجانخوزستان   ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
۳۱۳هویزهخوزستان   ۱۲,۰۶۰,۰۰۰
۳۱۴یاسوجفارس   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۳۱۵یزدیزد     ۸,۵۰۰,۰۰۰