ردیف نام محصول ضخامت حالت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف 2,050 قیمتهای قبلی -20 آرشیو قیمت
2 سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف 2,050 قیمتهای قبلی -20 آرشیو قیمت
3 زیگزاگ 5 شاخه 1,780 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
4 حرارتی 5 کلاف 1,780 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز(cm) ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تسمه کوره ای 2.5 5-6 5-7 تهران 1,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
2 تسمه کوره ای 3 5-6 5-7 تهران 1,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 تسمه کوره ای 4 5-6 5-7 تهران 1,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 تسمه کوره ای 5 5-6 5-7 تهران 1,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 تسمه کوره ای 2 5-6 5-7 تهران 1,500 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز(cm) ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تسمه کوره ای 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 1,650 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
2 تسمه کوره ای 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 1,650 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 تسمه کوره ای 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 1,650 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 تسمه کوره ای 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 1,650 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 تسمه کوره ای 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 1,650 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز(cm) ضخامت (mm) طول(m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تسمه ورقی 2 5 6 انبار اصفهان 2,420 قیمتهای قبلی -10 آرشیو قیمت
2 تسمه ورقی 2.5 5 6 انبار اصفهان 2,420 قیمتهای قبلی -10 آرشیو قیمت
3 تسمه ورقی 3 5 6 انبار اصفهان 2,420 قیمتهای قبلی -10 آرشیو قیمت
4 تسمه ورقی 4 5 6 انبار اصفهان 2,420 قیمتهای قبلی -10 آرشیو قیمت
5 تسمه ورقی 5 5 6 انبار اصفهان 2,420 قیمتهای قبلی -10 آرشیو قیمت