بنر
ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 ورق سیاه 2 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 ورق سیاه 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 ورق سیاه 2 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 ورق سیاه 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1/25 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 ورق سیاه 15 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 ورق سیاه 4.8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 ورق سیاه 3 رول 1 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 ورق سیاه 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 ورق سیاه 2.5 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 ورق سیاه 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 ورق سیاه 3 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 ورق سیاه 3 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 ورق سیاه 3 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 ورق سیاه 3 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
17 ورق سیاه 4 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
18 ورق سیاه 4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
19 ورق سیاه 4 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
20 ورق سیاه 4 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
21 ورق سیاه 4 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,190 0 آرشیو قیمت
22 ورق سیاه 4 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2,170 10 آرشیو قیمت
23 ورق سیاه 4.8 رول 1.25 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
24 ورق سیاه 4.8 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
25 ورق سیاه 4.8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,190 0 آرشیو قیمت
26 ورق سیاه 4.8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
27 ورق سیاه 5 رول عرض 1 فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
28 ورق سیاه 5 رول 1.25 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
29 ورق سیاه 5 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
30 ورق سیاه 5 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
31 ورق سیاه 6 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2,160 10 آرشیو قیمت
32 ورق سیاه 6 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,165 -10 آرشیو قیمت
33 ورق سیاه 8 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,165 -10 آرشیو قیمت
34 ورق سیاه 8 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2,160 -5 آرشیو قیمت
35 ورق سیاه 10 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,205 0 آرشیو قیمت
36 ورق سیاه 10 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
37 ورق سیاه 12 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,170 0 آرشیو قیمت
38 ورق سیاه 12 رول 1.5 عرض فولاد سبا انبار اصفهان 2,160 0 آرشیو قیمت
39 ورق سیاه 12 رول عرض 2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
40 ورق سیاه 15 رول 1.5 عرض فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 2,220 -5 آرشیو قیمت
41 ورق سیاه 20 رول عرض 2 فولاد اکسین انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 رول گالوانیزه 50 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 رول گالوانیزه 50 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 رول گالوانیزه 60 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 رول گالوانیزه 60 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 رول گالوانیزه 60 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت ورق (mm) حالت عرض (m) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
21 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
22 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
23 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
24 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
25 ورق قهوه ای 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
26 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
27 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
28 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
29 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
32 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
33 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
34 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
35 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت