ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل زد(Z) 20 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
2 پروفیل زد(Z) 22 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 پروفیل زد(Z) 18 2.5 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,300 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 پروفیل زد(Z) 18 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,300 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 پروفیل زد(Z) 20 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
6 پروفیل زد(Z) 22 3 اصفهان/کارخانه دلخواه 2,330 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 1.5 کارخانه تهران 5.7 6 2,670 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
2 قوطی 20×40 1.5 کارخانه تهران 8.5 6 2,670 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 قوطی 30×30 1.5 کارخانه تهران 8.5 6 2,670 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 قوطی 40×40 1.5 کارخانه تهران 11.3 6 2,670 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×80 1.5 کارخانه تهران 16.9 6 2,670 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 2/5×2/5 2 اصفهان/کارخانه 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
2 قوطی 40×30 2 اصفهان/کارخانه 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
3 قوطی 10×20 2 اصفهان/کارخانه 5.7 6 2,420 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
4 قوطی 20×20 2 اصفهان/کارخانه 7.7 6 2,360 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
5 قوطی 20×30 2 اصفهان/کارخانه 9.5 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
6 قوطی 30×30 2 اصفهان/کارخانه 11.5 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
7 قوطی 40×40 2 اصفهان/کارخانه 15 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
8 قوطی 50×50 2 اصفهان/کارخانه 19 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
9 قوطی 60×60 2 اصفهان/کارخانه 23 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
10 قوطی 70×70 2 اصفهان/کارخانه 33 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
11 قوطی 80×80 2 اصفهان/کارخانه 38 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
12 قوطی 20×40 2 اصفهان/کارخانه 11.5 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
13 قوطی 40×80 2 اصفهان/کارخانه 23 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
14 قوطی 90×90 2 اصفهان/کارخانه 43 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
15 قوطی 40×100 2 اصفهان/کارخانه 33 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
16 قوطی 50×100 2 اصفهان/کارخانه 36 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 2 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
4 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 اصفهان/کارخانه 23.2 6/60 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
5 پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 اصفهان/کارخانه 24.5 6/60 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
6 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 اصفهان/کارخانه 13.9 6/60 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 20×20 2.5 اصفهان/کارخانه 9.4 6 2,420 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
2 قوطی 20×30 2.5 اصفهان/کارخانه 11.7 6 2,360 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
3 قوطی 30×30 2.5 اصفهان/کارخانه 14.04 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
4 قوطی 20×40 2.5 اصفهان/کارخانه 14.04 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×40 2.5 اصفهان/کارخانه 18.72 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
6 قوطی 50×50 2.5 اصفهان/کارخانه 23.4 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
7 قوطی 60×60 2.5 اصفهان/کارخانه 28 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
8 قوطی 70×70 2.5 اصفهان/کارخانه 33 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
9 قوطی 40×80 2.5 اصفهان/کارخانه 28 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
10 قوطی 80×80 2.5 اصفهان/کارخانه 38 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
11 قوطی 90×90 2.5 اصفهان/کارخانه 43 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
12 قوطی 40×100 2.5 اصفهان/کارخانه 33 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
13 قوطی 50×100 2.5 اصفهان/کارخانه 36 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
14 قوطی 100×100 2.5 اصفهان/کارخانه 47 12 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز پروفیل (mm) ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 پروفیل درب و پنجره سپری پروفیل 507 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
2 پروفیل درب و پنجره لنگه دری پروفیل 508 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
3 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی پروفیل 509 2.5 اصفهان/کارخانه 14.8 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
4 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 اصفهان/کارخانه 23.2 6.6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
5 پروفیل درب و پنجره چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 اصفهان/کارخانه 24.5 6.6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
6 پروفیل درب و پنجره چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 اصفهان/کارخانه 13.9 6.6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول ضخامت (mm) محل تحویل وزن شاخه طول (m) قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 قوطی 40×40 3 اصفهان/کارخانه 23 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
2 قوطی 50×50 3 اصفهان/کارخانه 29 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
3 قوطی 60×60 3 اصفهان/کارخانه 34 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
4 قوطی 70×70 3 اصفهان/کارخانه 40 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
5 قوطی 40×80 3 اصفهان/کارخانه 34 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
6 قوطی 80×80 3 اصفهان/کارخانه 45 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
7 قوطی 90×90 3 اصفهان/کارخانه 51 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
8 قوطی 40×100 3 اصفهان/کارخانه 40 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
9 قوطی 50×100 3 اصفهان/کارخانه 43 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
10 قوطی 100×100 3 اصفهان/کارخانه 57 6 2,340 قیمتهای قبلی -40 آرشیو قیمت
11 قوطی 110×110 3 اصفهان/کارخانه 62 12 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
12 قوطی 60×120 3 اصفهان/کارخانه 51 12 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
13 قوطی 120×120 3 اصفهان/کارخانه 68 12 تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت