ردیف نام محصول سایز نبشی (mm) طول (m) ضخامت (mm) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 نبشی 3 6 3 انبار اصفهان 1,710 20
2 نبشی 3 6 2.5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 نبشی 4 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 نبشی 4 6 4 انبار اصفهان 1,645 0
5 نبشی 4.5 6 3 انبار اصفهان 1,690 0
6 نبشی 4.5 6 4 انبار اصفهان 1,690 130
7 نبشی 4.5 6 5 انبار اصفهان 1,690 0
8 نبشی 5 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
9 نبشی 5 6 4 انبار اصفهان 1,630 -5
10 نبشی 5 6 5 انبار اصفهان 1,630 5
11 نبشی 5 6 6 انبار اصفهان 1,711 0
12 نبشی 6 6 3 انبار اصفهان 1,700 0
13 نبشی 6 6 4 انبار اصفهان 1,613 0
14 نبشی 6 6 5 انبار اصفهان 1,660 25
15 نبشی 6 6 6 انبار اصفهان 1,613 -67
16 نبشی 6.3 6 5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
17 نبشی 6.3 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
18 نبشی 7 6 4 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
19 نبشی 7 6 5 انبار اصفهان 1,700 0
20 نبشی 7 6 6 انبار اصفهان 1,700 0
21 نبشی 7 6 7 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
22 نبشی 7.5 6 5 انبار اصفهان 1,700 0
23 نبشی 7.5 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
24 نبشی 8 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
25 نبشی 8 6 7 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
26 نبشی 8 6 8 انبار اصفهان 1,630 -30
27 نبشی 10 6 10 انبار اصفهان 1,657 -3
28 نبشی 10 6 8 انبار اصفهان 1,690 0
29 نبشی 12 6 12 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
30 نبشی 3 6 2 انبار اصفهان 1,680 60
ردیف نام محصول سایز ناودانی (mm) طول (m) وزن (کیلوگرم) محل‌تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ناودانی 18 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 ناودانی 20 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 ناودانی 22 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 ناودانی 24 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 ناودانی 6 6 21 انبار اصفهان 1,710 85
6 ناودانی 8 6 36 انبار اصفهان 1,635 10
7 ناودانی 10 6 48 انبار اصفهان 1,635 10
8 ناودانی 12 6 60 انبار اصفهان 1,635 10
9 ناودانی 14 6 68 انبار اصفهان 1,635 10
10 ناودانی 16 6 81 انبار اصفهان 1,635 10
ردیف نام محصول سایز (mm) طول (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سپری 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 سپری 4 6 انبار اصفهان 1,670 -10
3 سپری 5 6 انبار اصفهان 1,670 -10
4 سپری نرمال 4 یا 5 نرمال انبار اصفهان تماس بگیرید 0