ردیف نام محصول سایز نبشی (mm) طول (m) ضخامت (mm) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 نبشی 3 6 3 انبار اصفهان 1,710 قیمتهای بروز 20 آرشیو قیمت
2 نبشی 3 6 2.5 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
3 نبشی 4 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
4 نبشی 4 6 4 انبار اصفهان 1,645 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
5 نبشی 4.5 6 3 انبار اصفهان 1,690 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
6 نبشی 4.5 6 4 انبار اصفهان 1,690 قیمتهای بروز 130 آرشیو قیمت
7 نبشی 4.5 6 5 انبار اصفهان 1,690 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
8 نبشی 5 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
9 نبشی 5 6 4 انبار اصفهان 1,630 قیمتهای قبلی -5 آرشیو قیمت
10 نبشی 5 6 5 انبار اصفهان 1,630 قیمتهای بروز 5 آرشیو قیمت
11 نبشی 5 6 6 انبار اصفهان 1,711 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
12 نبشی 6 6 3 انبار اصفهان 1,700 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
13 نبشی 6 6 4 انبار اصفهان 1,613 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
14 نبشی 6 6 5 انبار اصفهان 1,660 قیمتهای بروز 25 آرشیو قیمت
15 نبشی 6 6 6 انبار اصفهان 1,613 قیمتهای قبلی -67 آرشیو قیمت
16 نبشی 6.3 6 5 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
17 نبشی 6.3 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
18 نبشی 7 6 4 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
19 نبشی 7 6 5 انبار اصفهان 1,700 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
20 نبشی 7 6 6 انبار اصفهان 1,700 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
21 نبشی 7 6 7 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
22 نبشی 7.5 6 5 انبار اصفهان 1,700 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
23 نبشی 7.5 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
24 نبشی 8 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
25 نبشی 8 6 7 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
26 نبشی 8 6 8 انبار اصفهان 1,630 قیمتهای قبلی -30 آرشیو قیمت
27 نبشی 10 6 10 انبار اصفهان 1,657 قیمتهای قبلی -3 آرشیو قیمت
28 نبشی 10 6 8 انبار اصفهان 1,690 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
29 نبشی 12 6 12 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
30 نبشی 3 6 2 انبار اصفهان 1,680 قیمتهای بروز 60 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز ناودانی (mm) طول (m) وزن (کیلوگرم) محل‌تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ناودانی 18 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
2 ناودانی 20 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
3 ناودانی 22 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
4 ناودانی 24 6 انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت
5 ناودانی 6 6 21 انبار اصفهان 1,710 قیمتهای بروز 85 آرشیو قیمت
6 ناودانی 8 6 36 انبار اصفهان 1,635 قیمتهای بروز 10 آرشیو قیمت
7 ناودانی 10 6 48 انبار اصفهان 1,635 قیمتهای بروز 10 آرشیو قیمت
8 ناودانی 12 6 60 انبار اصفهان 1,635 قیمتهای بروز 10 آرشیو قیمت
9 ناودانی 14 6 68 انبار اصفهان 1,635 قیمتهای بروز 10 آرشیو قیمت
10 ناودانی 16 6 81 انبار اصفهان 1,635 قیمتهای بروز 10 آرشیو قیمت
ردیف نام محصول سایز (mm) طول (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سپری 6 6 انبار اصفهان 1,760 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
2 سپری 4 6 انبار اصفهان 1,660 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
3 سپری 5 6 انبار اصفهان 1,660 قیمتهای قبلی 0 آرشیو قیمت
4 سپری نرمال 4 یا 5 نرمال انبار اصفهان تماس بگیرید قیمتهای نامشخص 0 آرشیو قیمت