ردیف نام محصول سایز نبشی (mm) طول (m) ضخامت (mm) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 نبشی 3 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 نبشی 3 6 2.5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
3 نبشی 4 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
4 نبشی 4 6 4 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
5 نبشی 4.5 6 3 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
6 نبشی 4.5 6 4 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
7 نبشی 4.5 6 5 انبار اصفهان 1,630 -15
8 نبشی 5 6 3 انبار اصفهان 1,560 0
9 نبشی 5 6 4 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
10 نبشی 5 6 5 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
11 نبشی 5 6 6 انبار اصفهان 1,590 0
12 نبشی 6 6 3 انبار اصفهان 1,630 -10
13 نبشی 6 6 4 انبار اصفهان 1,540 -10
14 نبشی 6 6 5 انبار اصفهان 1,530 -10
15 نبشی 6 6 6 انبار اصفهان 1,530 -10
16 نبشی 6.3 6 5 انبار اصفهان 1,630 -30
17 نبشی 6.3 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
18 نبشی 7 6 4 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
19 نبشی 7 6 5 انبار اصفهان 1,630 -30
20 نبشی 7 6 6 انبار اصفهان 1,630 -5
21 نبشی 7 6 7 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
22 نبشی 7.5 6 5 انبار اصفهان 1,630 -230
23 نبشی 7.5 6 6 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
24 نبشی 8 6 6 انبار اصفهان 1,540 -10
25 نبشی 8 6 7 انبار اصفهان 1,540 -10
26 نبشی 8 6 8 انبار اصفهان 1,540 -10
27 نبشی 10 6 10 انبار اصفهان 1,530 -20
ردیف نام محصول سایز ناودانی (mm) طول (m) وزن (کیلوگرم) محل‌تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 ناودانی 6 6 25 انبار اصفهان تماس بگیرید 0
2 ناودانی 8 6 32 انبار اصفهان 1,520 -50
3 ناودانی 10 6 40 انبار اصفهان 1,520 -50
4 ناودانی 12 6 50 انبار اصفهان 1,540 -210
5 ناودانی 14 6 انبار اصفهان 1,520 -50
6 ناودانی 16 6 انبار اصفهان 1,540 -40
ردیف نام محصول سایز (mm) طول (m) محل تحویل قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 سپری 4 6 انبار اصفهان 1,710 0
2 سپری 5 6 انبار اصفهان 1,710 0
3 سپری نرمال 4 یا 5 نرمال انبار اصفهان تماس بگیرید 0