ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید 0
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,860 -10
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,815 -20
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 1,830 -10
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,370 -5
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,320 -5
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,370 -5
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,350 -5
9 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2,410 -5
10 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
11 تیرآهن 16 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
12 تیرآهن 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
13 تیرآهن 20 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
14 تیرآهن 22 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
15 تیرآهن 14 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید 0
16 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
17 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید 0
ردیف نام محصول سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 288,000 0
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 346,000 0
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 418,000 0
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 645,000 4000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 728,000 -1000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 879,000 -2000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1,026,000 7000
9 تیرآهن 30 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید 0