تیرآهن

تیرآهن کارخانه

ردیفنامسایز تیرآهنوزن شاخهتعداد شاخه در هر بستهکارخانهمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1تیرآهن1212544ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
2تیرآهن1415536ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
3تیرآهن1619030ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
4تیرآهن1822624ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
5تیرآهن2026918ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلو2950
6تیرآهن2231516ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلو2640
7تیرآهن2436914ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
8تیرآهن2743412ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
9تیرآهن30ذوب آهن اصفهانکارخانهکیلوتماس بگیرید
10تیرآهن14آریان فولادکارخانهشاخهتماس بگیرید
11تیرآهن16آریان فولادکارخانهشاخهتماس بگیرید
12تیرآهن18آریان فولادکارخانهشاخهتماس بگیرید
13تیرآهن20آریان فولادکارخانهشاخهتماس بگیرید
14تیرآهن22آریان فولادکارخانهشاخهتماس بگیرید
15تیرآهن14ناب تبریزکارخانهکیلوتماس بگیرید
16تیرآهن16فولاد اهوازکارخانهشاخهتماس بگیرید
17تیرآهن18فولاد اهوازکارخانهشاخهتماس بگیرید

تیرآهن انبار

ردیفنامسایز تیرآهنوزن شاخهتعداد شاخه در هر بستهکارخانهمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1تیرآهن1212544ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه287000
2تیرآهن1415536ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه333000
3تیرآهن1619030ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه402000
4تیرآهن1822624ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه475000
5تیرآهن2026918ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه813000
6تیرآهن2231516ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه870000
7تیرآهن2436914ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه983000
8تیرآهن2743412ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه1182000
9تیرآهن3050710ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه1275000
10تیرآهن2026521آرینانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
11تیرآهن2232016آرینانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
12تیرآهن1820823یزدانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
13تیرآهن1616533اهوازانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
14تیرآهن1413044کرمانشاهانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
15تیرآهن1411739اشتهاردانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
16تیرآهن1413044اهوازانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
17تیرآهن20یزدانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
18تیرآهن22یزدانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
19تیرآهن18آرینانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید

هاش سبک

ردیفنامسایز تیرآهنوزن سبک HEAمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1هاش10200انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
2هاش12240انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
3هاش14300انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
4هاش16365انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
5هاش18425انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
6هاش20507انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
7هاش22606انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
8هاش24723انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
9هاش26818انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
10هاش28916انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
11هاش301059انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
12هاش321171انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
13هاش341260انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
14هاش361344انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
15هاش401500انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
16هاش451680انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
17هاش501860انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
18هاش551992انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
19هاش602136انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید

هاش سنگین

ردیفنامسایز تیرآهنوزن سنگین HEBمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1هاش10244انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
2هاش12320انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
3هاش14404انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
4هاش16511انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
5هاش18614انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
6هاش20735انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
7هاش22858انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
8هاش24998انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
9هاش261116انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
10هاش281236انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
11هاش301404انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
12هاش321526انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
13هاش341608انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
14هاش361704انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
15هاش401860انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
16هاش452050انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
17هاش502244انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
18هاش552388انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
19هاش602544انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.