تیرآهن انبار

تیرآهن انبار

ردیفنامسایز تیرآهنوزن شاخهتعداد شاخه در هر بستهکارخانهمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1تیرآهن1212544ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه287000
2تیرآهن1415536ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه333000
3تیرآهن1619030ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه402000
4تیرآهن1822624ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه475000
5تیرآهن2026918ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه813000
6تیرآهن2231516ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه870000
7تیرآهن2436914ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه983000
8تیرآهن2743412ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه1182000
9تیرآهن3050710ذوب آهن اصفهانانبار اصفهانشاخه1275000
10تیرآهن2026521آرینانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
11تیرآهن2232016آرینانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
12تیرآهن1820823یزدانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
13تیرآهن1616533اهوازانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
14تیرآهن1413044کرمانشاهانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
15تیرآهن1411739اشتهاردانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
16تیرآهن1413044اهوازانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
17تیرآهن20یزدانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
18تیرآهن22یزدانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید
19تیرآهن18آرینانبار اصفهانشاخهتماس بگیرید

 

هیچ محصولی یافت نشد.