هاش

هاش سبک

ردیفنامسایز تیرآهنوزن سبک HEAمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1هاش10200انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
2هاش12240انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
3هاش14300انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
4هاش16365انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
5هاش18425انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
6هاش20507انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
7هاش22606انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
8هاش24723انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
9هاش26818انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
10هاش28916انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
11هاش301059انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
12هاش321171انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
13هاش341260انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
14هاش361344انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
15هاش401500انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
16هاش451680انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
17هاش501860انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
18هاش551992انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
19هاش602136انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید

هاش سنگین

ردیفنامسایز تیرآهنوزن سنگین HEBمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1هاش10244انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
2هاش12320انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
3هاش14404انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
4هاش16511انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
5هاش18614انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
6هاش20735انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
7هاش22858انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
8هاش24998انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
9هاش261116انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
10هاش281236انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
11هاش301404انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
12هاش321526انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
13هاش341608انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
14هاش361704انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
15هاش401860انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
16هاش452050انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
17هاش502244انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
18هاش552388انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
19هاش602544انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.