انواع پروفیل

قوطی ضخامت 1.5 تهران

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 20×201.5کارخانه تهران5.762960
2قوطی 20×401.5کارخانه تهران8.562920
3قوطی 30×301.5کارخانه تهران8.562920
4قوطی 40×401.5کارخانه تهران11.362920
5قوطی 40×801.5کارخانه تهران16.962920

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 20×201.5کارخانه اصفهان5.763050
2قوطی 20×401.5کارخانه اصفهان8.563050
3قوطی 30×301.5کارخانه اصفهان8.563050
4قوطی 40×401.5کارخانه اصفهان11.363050
5قوطی 40×801.5کارخانه اصفهان16.963050

قوطی ضخامت 2 تهران

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
125×102تهران/کارخانه6.562780
230×102تهران/کارخانه762780
320×202تهران/کارخانه762795
430×202تهران/کارخانه962790
540×202تهران/کارخانه1162780
650×202تهران/کارخانه1362780
760×202تهران/کارخانه1562780
825×252تهران/کارخانه962790
930×302تهران/کارخانه1162780
1040×302تهران/کارخانه1362780
1150×302تهران/کارخانه1562780
1260×302تهران/کارخانه1762780
1335×352تهران/کارخانه1362780
14100×402تهران/کارخانه26.562780
1540×402تهران/کارخانه1562780
1660×402تهران/کارخانه1962780
1780×402تهران/کارخانه2362780
1850×502تهران/کارخانه1962780
1960×602تهران/کارخانه2362780
2070×702تهران/کارخانه26.562780
2180×802تهران/کارخانه3062780
2290×902تهران/کارخانه3462780

قوطی ضخامت 2 اصفهان

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 2/5×2/52اصفهان/کارخانه62775
2قوطی 40×302اصفهان/کارخانه62770
3قوطی 10×202اصفهان/کارخانه5.762850
4قوطی 20×202اصفهان/کارخانه7.762780
5قوطی 20×302اصفهان/کارخانه9.562775
6قوطی 30×302اصفهان/کارخانه11.562770
7قوطی 40×402اصفهان/کارخانه1562770
8قوطی 50×502اصفهان/کارخانه1962770
9قوطی 60×602اصفهان/کارخانه2362770
10قوطی 70×702اصفهان/کارخانه3362770
11قوطی 80×802اصفهان/کارخانه3862770
12قوطی 20×402اصفهان/کارخانه11.562770
13قوطی 40×802اصفهان/کارخانه2362770
14قوطی 90×902اصفهان/کارخانه4362770
15قوطی 40×1002اصفهان/کارخانه3362770
16قوطی 50×1002اصفهان/کارخانه3662770

قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 20×202.5تهران/کارخانه962765
2قوطی 20×302.5تهران/کارخانه11.562760
4قوطی 20×402.5تهران/کارخانه1462750
5قوطی 30×602.5تهران/کارخانه2162750
12قوطی 40×1002.5تهران/کارخانه3362750
13قوطی 40×402.5تهران/کارخانه1862750
14قوطی 40×602.5تهران/کارخانه2462750
15قوطی 40×802.5تهران/کارخانه2862750
16قوطی 50×502.5تهران/کارخانه2462750
17قوطی 60×602.5تهران/کارخانه2862750
18قوطی 70×702.5تهران/کارخانه3362750
19قوطی 80×802.5تهران/کارخانه3862750
20قوطی 90×902.5تهران/کارخانه4362750

قوطی ضخامت 2.5 اصفهان
ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 20×202.5اصفهان/کارخانه9.462740
2قوطی 20×302.5اصفهان/کارخانه11.762780
3قوطی 30×302.5اصفهان/کارخانه14.0462730
4قوطی 20×402.5اصفهان/کارخانه14.0462730
5قوطی 40×402.5اصفهان/کارخانه18.7262730
6قوطی 50×502.5اصفهان/کارخانه23.462730
7قوطی 60×602.5اصفهان/کارخانه2862730
8قوطی 70×702.5اصفهان/کارخانه3362730
9قوطی 40×802.5اصفهان/کارخانه2862730
10قوطی 80×802.5اصفهان/کارخانه3862730
11قوطی 90×902.5اصفهان/کارخانه4362730
12قوطی 40×1002.5اصفهان/کارخانه3362730
13قوطی 50×1002.5اصفهان/کارخانه3662730
14قوطی 100×1002.5اصفهان/کارخانه47122730

قوطی ضخامت 3 تهران

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 30×603تهران/کارخانه2562750
2قوطی 40×1003تهران/کارخانه4062750
3قوطی 40×403تهران/کارخانه22.562750
4قوطی 40×603تهران/کارخانه2862750
5قوطی 40×803تهران/کارخانه33.562750
6قوطی 50×503تهران/کارخانه2862750
7قوطی 60×603تهران/کارخانه33.562750
8قوطی 70×703تهران/کارخانه4062750
10قوطی 80×803تهران/کارخانه4562750
11قوطی 90×903تهران/کارخانه5062750

قوطی ضخامت 3 اصفهان

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1قوطی 40×403اصفهان/کارخانه2362730
2قوطی 50×503اصفهان/کارخانه2962730
3قوطی 60×603اصفهان/کارخانه3462730
4قوطی 70×703اصفهان/کارخانه4062730
5قوطی 40×803اصفهان/کارخانه3462730
6قوطی 80×803اصفهان/کارخانه4562730
7قوطی 90×903اصفهان/کارخانه5162730
8قوطی 40×1003اصفهان/کارخانه4062730
9قوطی 50×1003اصفهان/کارخانه4362730
10قوطی 100×1003اصفهان/کارخانه5762730
11قوطی 110×1103اصفهان/کارخانه62122730
12قوطی 60×1203اصفهان/کارخانه51122730
13قوطی 120×1203اصفهان/کارخانه68122730

پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیفنامسایز پروفیل (mm)ضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1پروفیل درب و پنجرهسپری پروفیل 5071.5کارخانه تهران11.262920
2پروفیل درب و پنجرهلنگه دری پروفیل 5081.5کارخانه تهران11.262920
3پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی پروفیل 5091.5کارخانه تهران11.262920

پروفیل در و پنجره 2

ردیفنامسایز پروفیل (mm)ضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1پروفیل درب و پنجرهسپری پروفیل 507 2اصفهان/کارخانه14.862760
2پروفیل درب و پنجرهلنگه دری پروفیل 508 2اصفهان/کارخانه14.862760
3پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی پروفیل 509 2اصفهان/کارخانه14.862760
4پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی فلزی ساده 1-86 2اصفهان/کارخانه23.26/602760
5پروفیل درب و پنجرهچهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2اصفهان/کارخانه24.56/602760
6پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد2اصفهان/کارخانه13.96/602760

پروفیل در و پنجره 2.5

ردیفنامسایز پروفیل (mm)ضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)قیمت
1پروفیل درب و پنجرهسپری پروفیل 507 2.5اصفهان/کارخانه14.862730
2پروفیل درب و پنجرهلنگه دری پروفیل 508 2.5اصفهان/کارخانه14.862730
3پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی پروفیل 509 2.5اصفهان/کارخانه14.862730
4پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5اصفهان/کارخانه23.26.62730
5پروفیل درب و پنجرهچهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5اصفهان/کارخانه24.56.62730
6پروفیل درب و پنجرهچهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد2.5اصفهان/کارخانه13.96.62730

قوطی ستونی

ردیفنامضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهطول (m)سایزقیمت
1قوطی ستونی2.7اصفهان/کارخانه1306 متری و 12 متری14*142705
2قوطی ستونی2.6اصفهان/کارخانه1256 متری و 12 متری14*142705
3قوطی ستونی2.8اصفهان/کارخانه1406 متری و 12 متری14*142705
4قوطی ستونی3اصفهان/کارخانه1486 متری و 12 متری14*142705
5قوطی ستونی3.5اصفهان/کارخانه1756 متری و 12 متری14*142705
6قوطی ستونی3.8اصفهان/کارخانه1886 متری و 12 متری14*142705
7قوطی ستونی4اصفهان/کارخانه2006 متری و 12 متری14*142705

قوطی صنعتی

ردیفنامسایزضخامت (mm)محل تحویلطولقیمت
1قوطی صنعتی140×1406اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2670
2قوطی صنعتی140×1408اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
3قوطی صنعتی140×14010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
4قوطی صنعتی180×1806اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
5قوطی صنعتی180×1808اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
6قوطی صنعتی180×18010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
7قوطی صنعتی200×2006اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
8قوطی صنعتی200×2008اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
9قوطی صنعتی200×20010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
10قوطی صنعتی300×1006اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متریتماس بگیرید
11قوطی صنعتی300×3006اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2860
12قوطی صنعتی300×3008اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2860
13قوطی صنعتی300×30010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2860
14قوطی صنعتی250×1508اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2870
15قوطی صنعتی250×15010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متریتماس بگیرید
16قوطی صنعتی100×18010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2870

هیچ محصولی یافت نشد.