پروفیل آلومینیم

پروفیل آلومینیم ضخامت 1

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 100*401بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 1.8

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 60*401.8بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل آلومینیم 64*381.8بنگاه تهران6تماس بگیرید
3پروفیل آلومینیم 100*401.8بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 2

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 100*402بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 3

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 40*203بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل آلومینیم 60*403بنگاه تهران6تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.