پروفیل استیل و آلومینیوم

پروفیل استیل ضخامت 1

ردیفنامضخامتمحل تحویلوزن شاخهطول(m)قیمت
1پروفیل استیل1بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل استیل ضخامت 1.5

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل استیل چین1.5بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل استیل 20*201.5بنگاه تهران6تماس بگیرید
3پروفیل استیل 20*301.5بنگاه تهران6تماس بگیرید
4پروفیل استیل 25*501.5بنگاه تهران6تماس بگیرید
5پروفیل استیل 40*401.5بنگاه تهران6تماس بگیرید
6پروفیل استیل 40*601.5بنگاه تهران6تماس بگیرید
7پروفیل استیل 80*401.5بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل استیل ضخامت 2

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل استیل 20*402بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل استیل 30*302بنگاه تهران6تماس بگیرید
3پروفیل استیل 40*402بنگاه تهران6تماس بگیرید
4پروفیل استیل 100*1002بنگاه تهران6تماس بگیرید
5پروفیل استیل 100*502بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل استیل ضخامت 2.5

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل استیل 30*302.5بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل استیل ضخامت 3

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل استیل 80*803بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل استیل 100*503بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 1

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 100*401بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 1.8

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 60*401.8بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل آلومینیم 64*381.8بنگاه تهران6تماس بگیرید
3پروفیل آلومینیم 100*401.8بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 2

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 100*402بنگاه تهران6تماس بگیرید

پروفیل آلومینیم ضخامت 3

ردیفنامضخامتمحل تحویلطول(m)قیمت
1پروفیل آلومینیم 40*203بنگاه تهران6تماس بگیرید
2پروفیل آلومینیم 60*403بنگاه تهران6تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.