پروفیل سفارشی

پروفیل زد

ردیفنامسایز پروفیل (mm)ضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهقیمت
3پروفیل زد(Z)182.5اصفهان/کارخانهدلخواه2600
1پروفیل زد(Z)202.5اصفهان/کارخانهدلخواه2630
2پروفیل زد(Z)222.5اصفهان/کارخانهدلخواه2630
4پروفیل زد(Z)183اصفهان/کارخانهدلخواه2600
5پروفیل زد(Z)203اصفهان/کارخانهدلخواه2630
6پروفیل زد(Z)223اصفهان/کارخانهدلخواه2630

پروفیل زد رنگی

ردیفنامسایز پروفیل (mm)ضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخهقیمت
3Z رنگی اپوکسی182.5اصفهان/کارخانه402800
4Z رنگی اپوکسی183اصفهان/کارخانه462800

هیچ محصولی یافت نشد.