پروفیل صنعتی

قوطی صنعتی

ردیفنامسایزضخامت (mm)محل تحویلطولقیمت
1قوطی صنعتی140×1406اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2670
2قوطی صنعتی140×1408اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
3قوطی صنعتی140×14010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
4قوطی صنعتی180×1806اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
5قوطی صنعتی180×1808اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
6قوطی صنعتی180×18010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
7قوطی صنعتی200×2006اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
8قوطی صنعتی200×2008اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
9قوطی صنعتی200×20010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2760
10قوطی صنعتی300×1006اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متریتماس بگیرید
11قوطی صنعتی300×3006اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2860
12قوطی صنعتی300×3008اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2860
13قوطی صنعتی300×30010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2860
14قوطی صنعتی250×1508اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2870
15قوطی صنعتی250×15010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متریتماس بگیرید
16قوطی صنعتی100×18010اصفهان/کارخانه6 متری و 12 متری2870

هیچ محصولی یافت نشد.