لوله

لوله گاز توکار سپاهان

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز سپاهان1/22938
2لوله گاز سپاهان3/42938
3لوله گاز سپاهان12905
4لوله گاز سپاهان1-1/42905
5لوله گاز سپاهان1-1/22905
6لوله گاز سپاهان22905

لوله گاز روکار سپاهان

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز سپاهان1/22873
2لوله گاز سپاهان3/42873
3لوله گاز سپاهان12840
4لوله گاز سپاهان1-1/42840
5لوله گاز سپاهان1-1/22840
6لوله گاز سپاهان22840

لوله گاز روکار کچو

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز کچو1/22830
2لوله گاز کچو3/42830
3لوله گاز کچو12810
4لوله گاز کچو1-1/42810
5لوله گاز کچو1-1/22810
6لوله گاز کچو22810

لوله گاز توکار کچو

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز کچو1/22900
2لوله گاز کچو3/42900
3لوله گاز کچو12880
4لوله گاز کچو1-1/42880
5لوله گاز کچو1-1/22880
6لوله گاز کچو22880

لوله صنعتی ضخامت 2

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله صنعتی1/22815
2لوله صنعتی3/42815
3لوله صنعتی12795
4لوله صنعتی1-1/42795
5لوله صنعتی1-1/22795
6لوله صنعتی22795
7لوله صنعتی2.52795
8لوله صنعتی32795
9لوله صنعتی42795

لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله صنعتی1/22695
2لوله صنعتی3/42695
3لوله صنعتی12665
4لوله صنعتی1-1/42665
5لوله صنعتی1-1/22665
6لوله صنعتی22665
7لوله صنعتی2.52665
8لوله صنعتی32665
9لوله صنعتی42665

لوله صنعتی(داربستی)

ردیفنامسایز (mm)سایز (inch)ضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخه 6 متری (kg)قیمت
1لوله (2)21.31/22اصفهان/کارخانه5.7تماس بگیرید
2لوله (2.5)26.73/42اصفهان/کارخانه7.3تماس بگیرید
3لوله (3)33.712اصفهان/کارخانه10تماس بگیرید
4لوله (5)لوله داربستی1-1/22اصفهان/کارخانه14.52760
5لوله (5)لوله داربستی1-1/22.5اصفهان/کارخانه172730
6لوله (4)42.41-1/42اصفهان/کارخانه12.6تماس بگیرید
7لوله (6)60.322اصفهان/کارخانه17.5تماس بگیرید
8لوله 762-1/22اصفهان/کارخانه22.5تماس بگیرید
9لوله 8832.5اصفهان/کارخانه33تماس بگیرید
10لوله 11422.5اصفهان/کارخانه33.7تماس بگیرید
11لوله 1402.53اصفهان/بنگاه51.5تماس بگیرید
12لوله 16863اصفهان/بنگاه74تماس بگیرید
13لوله 21.683اصفهان/بنگاه96.5تماس بگیرید
14لوله درجه 2مختلفمختلفمختلفانبار اصفهان مختلفتماس بگیرید

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گالوانیزه1/23930
2لوله گالوانیزه3/43930
3لوله گالوانیزه13930
4لوله گالوانیزه1-1/43930
5لوله گالوانیزه1-1/23930
6لوله گالوانیزه23930

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گالوانیزه13830
2لوله گالوانیزه1-1/43830
3لوله گالوانیزه1-1/23830

لوله درجه 2

ردیفنامسایز(اینچ)سایز (cm)طول(متر)بارگیریقیمت
1لوله (درجه 2)1/226انباراصفهان2280
2لوله (درجه 2)3/42.56انباراصفهان2280
3لوله (درجه 2)136انباراصفهان2280
4لوله (درجه 2)1-1/446انباراصفهان2280
5لوله (درجه 2)1-1/256انباراصفهان2280
6لوله (درجه 2)266انباراصفهانتماس بگیرید
7لوله (درجه 2)2.576انباراصفهانتماس بگیرید

لوله ERW

ردیفنامقطر(inch)ضخامت (mm)محل تحویلطولقیمت
1لوله ERW64اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
2لوله ERW65اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
3لوله ERW66اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
4لوله ERW68اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
5لوله ERW610اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
6لوله ERW84اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
7لوله ERW85اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
8لوله ERW86اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
9لوله ERW88اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
10لوله ERW810اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
11لوله ERW104اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
12لوله ERW105اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
13لوله ERW106اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
14لوله ERW108اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
15لوله ERW1010اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
16لوله ERW124اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
17لوله ERW125اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
18لوله ERW126اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
19لوله ERW128اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
20لوله ERW1210اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
21لوله ERW144اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
22لوله ERW145اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
23لوله ERW146اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
24لوله ERW148اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
25لوله ERW1410اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید

لوله SAW

ردیفنامقطر(inch)ضخامت (mm)محل تحویلطولقیمت
1لوله اسپیرال164.5اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
2لوله اسپیرال166اصفهان/کارخانه6تماس بگیرید
3لوله اسپیرال166اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
4لوله اسپیرال186اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
5لوله اسپیرال206اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید
6لوله اسپیرال246اصفهان/کارخانه12تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.