لوله گاز

لوله گاز توکار سپاهان

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز سپاهان1/22938
2لوله گاز سپاهان3/42938
3لوله گاز سپاهان12905
4لوله گاز سپاهان1-1/42905
5لوله گاز سپاهان1-1/22905
6لوله گاز سپاهان22905

لوله گاز روکار سپاهان

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز سپاهان1/22873
2لوله گاز سپاهان3/42873
3لوله گاز سپاهان12840
4لوله گاز سپاهان1-1/42840
5لوله گاز سپاهان1-1/22840
6لوله گاز سپاهان22840

لوله گاز روکار کچو

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز کچو1/22830
2لوله گاز کچو3/42830
3لوله گاز کچو12810
4لوله گاز کچو1-1/42810
5لوله گاز کچو1-1/22810
6لوله گاز کچو22810

لوله گاز توکار کچو

ردیفنامسایز (inch)قیمت
1لوله گاز کچو1/22900
2لوله گاز کچو3/42900
3لوله گاز کچو12880
4لوله گاز کچو1-1/42880
5لوله گاز کچو1-1/22880
6لوله گاز کچو22880

هیچ محصولی یافت نشد.