محصولات مفتولی

تسمه کوره ای انبار اصفهان

ریدفنامسایز(cm)ضخامت (mm)طول (m)محل تحویلقیمت
1تسمه کوره ای 25-65-7انبار اصفهان2000
2تسمه کوره ای2.55-65-7انبار اصفهان2000
3تسمه کوره ای35-65-7انبار اصفهان2000
4تسمه کوره ای 45-65-7انبار اصفهان2000
5تسمه کوره ای55-65-7انبار اصفهان2000

تسمه کوره ای انبار تهران

ردیفنامسایز(cm)ضخامت (mm)طول (m)محل تحویلقیمت
1تسمه کوره ای2.55-65-7تهران1950
2تسمه کوره ای35-65-7تهران1950
3تسمه کوره ای45-65-7تهران1950
4تسمه کوره ای55-65-7تهران1950
5تسمه کوره ای 25-65-7تهران1950

تسمه ورقی اصفهان

ردیفنامسایز(cm)ضخامت (mm)طول(m)محل تحویلقیمت
1تسمه ورقی 256انبار اصفهان2580
2تسمه ورقی 2.556انبار اصفهان2580
3تسمه ورقی 356انبار اصفهان2580
4تسمه ورقی456انبار اصفهان2580
5تسمه ورقی556انبار اصفهان2580

سیم مفتولی

ردیفنامضخامتحالتsortقیمت
1سیم مفتولی سیاه1.5کلاف12370
2سیم مفتولی سیاه2.5کلاف22370
3زیگزاگ5شاخه32230
4حرارتی5کلاف42230

هیچ محصولی یافت نشد.