تسمه

تسمه کوره ای انبار اصفهان

ریدفنامسایز(cm)ضخامت (mm)طول (m)محل تحویلقیمت
1تسمه کوره ای 25-65-7انبار اصفهان2000
2تسمه کوره ای2.55-65-7انبار اصفهان2000
3تسمه کوره ای35-65-7انبار اصفهان2000
4تسمه کوره ای 45-65-7انبار اصفهان2000
5تسمه کوره ای55-65-7انبار اصفهان2000

تسمه کوره ای انبار تهران

ردیفنامسایز(cm)ضخامت (mm)طول (m)محل تحویلقیمت
1تسمه کوره ای2.55-65-7تهران1950
2تسمه کوره ای35-65-7تهران1950
3تسمه کوره ای45-65-7تهران1950
4تسمه کوره ای55-65-7تهران1950
5تسمه کوره ای 25-65-7تهران1950

تسمه ورقی اصفهان

ردیفنامسایز(cm)ضخامت (mm)طول(m)محل تحویلقیمت
1تسمه ورقی 256انبار اصفهان2580
2تسمه ورقی 2.556انبار اصفهان2580
3تسمه ورقی 356انبار اصفهان2580
4تسمه ورقی456انبار اصفهان2580
5تسمه ورقی556انبار اصفهان2580

هیچ محصولی یافت نشد.