قیمت روز میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2710
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2660
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2630
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.