ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2770
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2730
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2640
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2630
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2630
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2630
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2630
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2630
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2690
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2690
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.