میلگرد

میلگرد آجدار

میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان12شاخه اجدارA32085
2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان14شاخه اجدارA32085
3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان16شاخه اجدارA32085
4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان18شاخه اجدارA32055
5میلگرد 20ذوب آهن اصفهان20شاخه اجدارA32055
6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان22شاخه اجدارA32055
7میلگرد 25ذوب آهن اصفهان25شاخه اجدارA32055
8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان28شاخه اجدارA32055
9میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان32شاخه اجدارA32055

میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
میلگرد 8 آجدار8آجدارA22100
میلگرد 10 آجدار10آجدارA22070
میلگرد 12 آجدار12آجدارA22070

میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
1میلگرد 8 کویر کاشان8شاخه اجدارA32120
2میلگرد 10 کویر کاشان10کلاف آجدارA32120
3میلگرد 12 کویر کاشان12شاخه اجدارA32080
4میلگرد 14 کویر کاشان14شاخه اجدارA32080
5میلگرد 16 کویر کاشان16شاخه اجدارA32080
6میلگرد 18کویر کاشان18شاخه اجدارA32070
7میلگرد 20 کویر کاشان20شاخه اجدارA32070
8میلگرد 22 کویر کاشان22شاخه اجدارA32070
9میلگرد 25 کویر کاشان25شاخه اجدارA32070
10میلگرد 28کویر کاشان28شاخه اجدارA32070
11میلگرد 30 کویر کاشان30شاخه اجدارA32070
12میلگرد 32کویر کاشان32شاخه اجدارA32070
13میلگرد 36 کویر کاشان36شاخه اجدارA32070
14میلگرد 40 کویر کاشان40شاخه اجدارA32070

میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
1میلگرد 10 آجدار10آجدارA42220
2میلگرد 12 آجدار12آجدارA42180
3میلگرد 14 آجدار14آجدارA42180
4میلگرد 16 آجدار16آجدارA42180
5میلگرد 18 آجدار18آجدارA42170
6میلگرد 20 آجدار20آجدارA42170
7میلگرد 22 آجدار22آجدارA42170
8میلگرد 25 آجدار25آجدارA42170
9میلگرد 28 آجدار28آجدارA42170
10میلگرد 32 آجدار32آجدارA42170
11میلگرد 36 آجدار36آجدارA42170

میلگرد کارخانه کیان کاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
میلگرد 10 کیان کاشان10شاخه اجدارA22010
میلگرد 12 کیان کاشان12شاخه اجدارA22010
میلگرد 14 کیان کاشان14شاخه اجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان کاشان16شاخه اجدارA3تماس بگرید

میلگرد کارخانه شاهین بناب

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
میلگرد شاهین بناب8شاخه آجدارA32150
میلگرد شاهین بناب10شاخه آجدارA32150
میلگرد شاهین بناب12شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب14شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب16شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب18شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب20شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب22شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب25شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب28شاخه آجدارA32035
میلگرد شاهین بناب32شاخه آجدارA32035

میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
1میلگرد 14 سپهر ایرانیان14شاخه آجدارA32010
2میلگرد 16 سپهر ایرانیان16شاخه آجدارA32010
3میلگرد 18 سپهر ایرانیان18شاخه آجدارA32010
4میلگرد 20 سپهر ایرانیان20شاخه آجدارA32010

میلگرد فولاد بردسیر کرمان

نامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)10شاخه آجدارA22060
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)12شاخه آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)14شاخه آجدارA22010
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)16شاخه آجدارA22010
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)10شاخه آجدارA32090
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)12شاخه آجدارA32040
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)14شاخه آجدارA32030
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)16شاخه آجدارA32030
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)18شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)20شاخه آجدارA32010
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)22شاخه آجدارA32010
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)25شاخه آجدارA32010
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)28شاخه آجدارA32030
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر)32شاخه آجدارA3تماس بگیرید

میلگرد شرکت فولاد قزوین

نامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 فولاد قزوین8شاخه اجدارA22052
میلگرد 10فولاد قزوین10شاخه اجدارA21982
میلگرد 12 فولاد قزوین12شاخه اجدارA21982
میلگرد 14 فولاد قزوین14شاخه اجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد قزوین16شاخه اجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد قزوین18شاخه اجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد قزوین20شاخه اجدارA3تماس بگیرید

میلگرد شرکت کویر تیکمه داش

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 کاوه تیکمه داش8شاخه اجدارA22060
2میلگرد 10 کاوه تیکمه داش10شاخه اجدارA22040
3میلگرد 12 کاوه تیکمه داش12شاخه اجدارA32020
4میلگرد 14 کاوه تیکمه داش14شاخه اجدارA32020
5میلگرد 16 کاوه تیکمه داش16شاخه اجدارA32020
6میلگرد 18 کاوه تیکمه داش18شاخه اجدارA32020
7میلگرد 20 کاوه تیکمه داش20شاخه اجدارA32020
8میلگرد 22 کاوه تیکمه داش22شاخه اجدارA32020
9میلگرد 25 کاوه تیکمه داش25شاخه اجدارA32020
10میلگرد 28 کاوه تیکمه داش28شاخه اجدارA32020
11میلگرد 32 کاوه تیکمه داش32شاخه اجدارA32020

میلگرد شرکت فولاد بافق یزد

نامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
میلگرد 12 بافق یزد12شاخه اجدارA32080
میلگرد 16 بافق یزد16شاخه اجدارA32030
میلگرد 18 بافق یزد18شاخه اجدارA32030
میلگرد 20 بافق یزد20شاخه اجدارA32020
میلگرد 22 بافق یزد22شاخه اجدارA32020
میلگرد 25 بافق یزد25شاخه اجدارA32020
میلگرد 28 بافق یزد28شاخه اجدارA32020
میلگرد 32 بافق یزد32شاخه اجدارA32020

میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 آناهیتا گیلان8شاخه اجدارA22100
2میلگرد 10 آناهیتا گیلان10شاخه اجدارA22070
3میلگرد 12 آناهیتا گیلان12شاخه اجدارA32040
4میلگرد 14 آناهیتا گیلان14شاخه اجدارA32040
5میلگرد 16 آناهیتا گیلان16شاخه اجدارA32040
6میلگرد 18 آناهیتا گیلان18شاخه اجدارA32040
7میلگرد 20 آناهیتا گیلان20شاخه اجدارA32040
8میلگرد 22 آناهیتا گیلان22شاخه اجدارA32040
9میلگرد 25 آناهیتا گیلان25شاخه اجدارA32040
10میلگرد 28 آناهیتا گیلان28شاخه اجدارA32040
11میلگرد 32 آناهیتا گیلان32شاخه اجدارA32040

میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر8شاخه اجدارA22065
میلگرد 10 سیادن ابهر10شاخه اجدارA22000
میلگرد 12 سیادن ابهر12شاخه اجدارA22000
میلگرد 10 سیادن ابهر10شاخه اجدارA32200
میلگرد 12سیادن ابهر12شاخه اجدارA32200
میلگرد 14 سیادن ابهر14شاخه اجدارA31975
میلگرد 16 سیادن ابهر16شاخه اجدارA31975
میلگرد 18سیادن ابهر18شاخه اجدارA31975
میلگرد 20سیادن ابهر20شاخه اجدارA31975
میلگرد 22 سیادن ابهر22شاخه اجدارA31975
میلگرد 25 سیادن ابهر25شاخه اجدارA31975
میلگرد 28 سیادن ابهر28شاخه اجدارA3تماس بگیرید

پرشین فولاد

میلگرد مجتمع پرشین فولاد

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 پرشین فولاد8شاخه اجدارA22160
2میلگرد 10 پرشین فولاد10شاخه اجدارA32130
3میلگرد 12 پرشین فولاد12شاخه اجدارA32090
4میلگرد 14 پرشین فولاد14شاخه اجدارA32040
5میلگرد 16 پرشین فولاد16شاخه اجدارA32010
6میلگرد 18 پرشین فولاد18شاخه اجدارA32010
7میلگرد 20 پرشین فولاد20شاخه اجدارA32010
8میلگرد 22 پرشین فولاد22شاخه اجدارA32010
9میلگرد 25 پرشین فولاد25شاخه اجدارA32010
10میلگرد 28 پرشین فولاد28شاخه اجدارA32040
11میلگرد 32 پرشین فولاد32شاخه آجدارA32040

میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 12ارگ تبریز12شاخه اجدارA3تماس بگیرید
2میلگرد 14ارگ تبریز14شاخه اجدارA31985
3میلگرد 16 ارگ تبریز16شاخه اجدارA31985
4میلگرد 18 ارگ تبریز18شاخه اجدارA31985
5میلگرد 20 ارگ تبریز20شاخه اجدارA31985
6میلگرد 22 ارگ تبریز22شاخه اجدارA31985
7میلگرد 25 ارگ تبریز25شاخه اجدارA31985
8میلگرد 28 ارگ تبریز28شاخه اجدارA31985

میلگرد مجتمع فولاد ظفر بناب

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 ظفر بناب8شاخه اجدارA22060
2میلگرد 10 ظفر بناب10شاخه اجدارA22040
3میلگرد 12 ظفر بناب12شاخه اجدارA22000
4میلگرد 10 ظفر بناب10شاخه اجدارA32060
5میلگرد 12 ظفر بناب12شاخه اجدارA32010
6میلگرد 14 ظفر بناب14شاخه اجدارA32000
7میلگرد 16 ظفر بناب16شاخه اجدارA32000
8میلگرد 18 ظفر بناب18شاخه اجدارA32000
9میلگرد 20 ظفر بناب20شاخه اجدارA32000
10میلگرد 22 ظفر بناب22شاخه اجدارA32000
11میلگرد 25 ظفر بناب25شاخه اجدارA32000
12میلگرد 28 ظفر بناب28شاخه اجدارA32000
13میلگرد 32 ظفر بناب32شاخه اجدارA3تماس بگیرید

میلگرد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 سیرجان8شاخه اجدارA2تماس بگیرید
2میلگرد 10 سیرجان10شاخه اجدارA22110
3میلگرد 12 سیرجان12شاخه اجدارA22080
4میلگرد 14 سیرجان14شاخه اجدارA22060
5میلگرد 16 سیرجان16شاخه اجدارA22060
6میلگرد 18 سیرجان18شاخه اجدارA22060
7میلگرد 20 سیرجان20شاخه اجدارA22060
8میلگرد 12 سیرجان12شاخه اجدارA32080
9میلگرد 14 سیرجان14شاخه اجدارA32060
10میلگرد 16 سیرجان16شاخه اجدارA32060
11میلگرد 18 سیرجان18شاخه اجدارA32060
12میلگرد 20 سیرجان20شاخه اجدارA32060
13میلگرد 22 سیرجان22شاخه اجدارA32060
14میلگرد 25 سیرجان25شاخه اجدارA32060

میلگرد شرکت فولاد امیرکبیر خزر

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 10 امیر کبیر خزر10شاخه اجدارA32050
2میلگرد 12 امیر کبیر خزر12شاخه اجدارA3تماس بگیرید
3میلگرد 14 امیر کبیر خزر14شاخه اجدارA31980
4میلگرد 16 امیر کبیر خزر16شاخه اجدارA31980
5میلگرد 18 امیر کبیر خزر18شاخه اجدارA3تماس بگیرید
6میلگرد 20 امیر کبیر خزر20شاخه اجدارA3تماس بگیرید
7میلگرد 22 امیر کبیر خزر22شاخه اجدارA3تماس بگیرید
8میلگرد 25 امیر کبیر خزر25شاخه اجدارA3تماس بگیرید
9میلگرد 28 امیر کبیر خزر28شاخه اجدارA3تماس بگیرید
10میلگرد 32 امیر کبیر خزر32شاخه اجدارA3تماس بگیرید

میلگرد درپاد تبریز

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 درپاد تبریز8شاخه اجدارA22070
2میلگرد 10 درپاد تبریز10شاخه اجدارA22040
3میلگرد 12 درپاد تبریز12شاخه اجدارA32010
4میلگرد 14 درپاد تبریز14شاخه اجدارA32010
5میلگرد 16 درپاد تبریز16شاخه اجدارA32010
6میلگرد 18 درپاد تبریز18شاخه اجدارA32010
7میلگرد 20 درپاد تبریز20شاخه اجدارA32010
8میلگرد 22 درپاد تبریز22شاخه اجدارA32010
9میلگرد 25 درپاد تبریز25شاخه اجدارA32010

میلگرد مجتمع فولاد خراسان

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور)10شاخه اجدارA32055
2میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور)12شاخه اجدارA32000
3میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور)14شاخه اجدارA31945
4میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور)16شاخه اجدارA31945
5میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور)18شاخه اجدارA31945
6میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور)20شاخه اجدارA31945
7میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور)22شاخه اجدارA31945
8میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور)25شاخه اجدارA31945
9میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور)28شاخه اجدارA31945
10میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور)32شاخه اجدارA31945

میلگرد مجتمع فولاد نیک صدرای توس مشهد

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد)12شاخه اجدارA31860
میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد)14شاخه اجدارA31840
میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد)16شاخه اجدارA31840
میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد)18شاخه اجدارA31840
میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد)20شاخه اجدارA31840
میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد)22شاخه اجدارA31840
میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد)25شاخه اجدارA31840
میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد)28شاخه اجدارA31840
میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد)32شاخه اجدارA31860

میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس10شاخه اجدارA3تماس بگیرید
2میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس12شاخه اجدارA3تماس بگیرید
3میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس14شاخه اجدارA32015
4میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس16شاخه اجدارA32015
5میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس18شاخه اجدارA3تماس بگیرید
6میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس20شاخه اجدارA3تماس بگیرید
7میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس22شاخه اجدارA32015
8میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس25شاخه اجدارA3تماس بگیرید
9میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس28شاخه اجدارA3تماس بگیرید
10میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس30شاخه اجدارA3تماس بگیرید
11میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس32شاخه اجدارA3تماس بگیرید
12میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس36شاخه اجدارA3تماس بگیرید
13میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس40شاخه اجدارA3تماس بگیرید

میلگرد مجتمع صدر فولاد لرستان

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 صدر فولاد لرستان8شاخه اجدارA3تماس بگیرید
2میلگرد 10 صدر فولاد لرستان10شاخه اجدارA3تماس بگیرید
3میلگرد 12 صدر فولاد لرستان12شاخه اجدارA3تماس بگیرید
4میلگرد 14 صدر فولاد لرستان14شاخه اجدارA31870
5میلگرد 16 صدر فولاد لرستان16شاخه اجدارA31870
6میلگرد 18 صدر فولاد لرستان18شاخه اجدارA31880
7میلگرد 20 صدر فولاد لرستان20شاخه اجدارA31880
8میلگرد 22 صدر فولاد لرستان22شاخه اجدارA31880
9میلگرد 25 صدر فولاد لرستان25شاخه اجدارA31880
10میلگرد 28 صدر فولاد لرستان28شاخه اجدارA3تماس بگیرید
11میلگرد 32 صدر فولاد لرستان32شاخه اجدارA3تماس بگیرید

میلگرد شرکت فولاد هیربد

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 هیربد8شاخه اجدارA22080
2میلگرد 10 هیربد10شاخه اجدارA22020
3میلگرد 10 هیربد10شاخه اجدارA3تماس بگیرید
4میلگرد 12 هیربد12شاخه اجدارA32000
5میلگرد 14 هیربد14شاخه اجدارA31970
6میلگرد 16 هیربد16شاخه اجدارA31970
7میلگرد 18 هیربد18شاخه اجدارA31970
8میلگرد 20 هیربد20شاخه اجدارA31970
9میلگرد 22 هیربد22شاخه اجدارA31970
10میلگرد 25 هیربد25شاخه اجدارA31970
11میلگرد 28 هیربد28شاخه اجدارA31970
12میلگرد 32 هیربد32شاخه اجدارA31970
13میلگرد 25 هیربد25شاخه اجدارA42080

میلگرد مجتمع فولاد کوثر اهواز

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز12آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهواز14آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهواز16آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهواز20آجدارA3تماس بگیرید

میلگرد صنایع آریان فولاد

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 آریان فولاد10شاخه آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد12شاخه آجدارA21860
میلگرد 14 آریان فولاد10شاخه آجدارA21840
میلگرد 16 آریان فولاد12شاخه آجدارA21840
میلگرد 10 آریان فولاد10شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد12شاخه آجدارA31880
میلگرد 14آریان فولاد14شاخه آجدارA31850
میلگرد 16 آریان فولاد16شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 18آریان فولاد18شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولاد20شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولاد22شاخه آجدارA31850
میلگرد 25 آریان فولاد25شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 28 آریان فولاد28شاخه آجدارA31850
میلگرد 32 آریان فولاد32شاخه آجدارA31850

میلگرد شاهرود

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 10 شاهرود10شاخه آجدارA32075
2میلگرد 12 شاهرود12شاخه آجدارA3تماس بگیرید
3میلگرد 14 شاهرود14شاخه آجدارA32005
4میلگرد 16 شاهرود16شاخه آجدارA32005
5میلگرد 18 شاهرود18شاخه آجدارA32005
6میلگرد 20 شاهرود20شاخه آجدارA32005
7میلگرد 22 شاهرود22شاخه آجدارA32005
8میلگرد 25 شاهرود25شاخه آجدارA32005
9میلگرد 28 شاهرود28شاخه آجدارA3تماس بگیرید
10میلگرد 32 شاهرود32شاخه آجدارA3تماس بگیرید

میلگرد آریا ذوب

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 آریا ذوب10شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوب12شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوب14شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوب16شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوب18شاخه آجدارA31970
میلگرد 20 آریا ذوب20شاخه آجدارA31970
میلگرد 22 آریا ذوب22شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوب25شاخه آجدارA3تماس بگیرید

میلگرد فولاد نورد شیراز

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز10کلاف ساده5SPتماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز10کلاف آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز10شاخه اجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز12کلاف آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز12شاخه اجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد نورد شیراز14شاخه اجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز14-16کلاف آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز8کلاف ساده5SPتماس بگیرید
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز8کلاف آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد16 فولاد نورد شیراز16شاخه اجدارA2تماس بگیرید

میلگرد پارس آرمان

نامسایزحالتآنالیزقیمت
میلگرد 8 پارس آرمان8شاخه آجدارA22057
میلگرد 10 پارس آرمان10شاخه آجدارA31987
میلگرد 12 پارس آرمان12شاخه آجدارA3تماس بگیرید

میلگرد حسن رود

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1میلگرد 8 حسن رود8شاخه اجدارA22075
2میلگرد 10 حسن رود10شاخه اجدارA22025
3میلگرد 12 حسن رود12شاخه اجدارA21990
4میلگرد 14 حسن رود14شاخه اجدارA21990
5میلگرد 16 حسن رود16شاخه اجدارA32005
6میلگرد 18 حسن رود18شاخه اجدارA32005
7میلگرد 20 حسن رود20شاخه اجدارA32005

قیمت میلگرد  ذوب آهن اصفهان در بنگاه اصفهان

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزقیمت
1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان12شاخه اجدارA32110
2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان14شاخه اجدارA32110
3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان16شاخه اجدارA32110
4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان18شاخه اجدارA32080
5میلگرد 20ذوب آهن اصفهان20شاخه اجدارA32080
6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان22شاخه اجدارA32080
7میلگرد 25ذوب آهن اصفهان25شاخه اجدارA32080
8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان28شاخه اجدارA32080
9میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان32شاخه اجدارA32080

قیمت میلگرد  کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیفنامسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
1میلگرد 8 کویر کاشان8شاخه اجدارA32140
2میلگرد 10 کویر کاشان10شاخه اجدارA32140
3میلگرد 12 کویر کاشان12شاخه اجدارA32110
4میلگرد 14 کویر کاشان14شاخه اجدارA32110
5میلگرد 16 کویر کاشان16شاخه اجدارA32110
6میلگرد 18کویر کاشان18شاخه اجدارA32100
7میلگرد 20 کویر کاشان20شاخه اجدارA32100
8میلگرد 22 کویر کاشان22شاخه اجدارA32100
9میلگرد 25 کویر کاشان25شاخه اجدارA32100
10میلگرد 28کویر کاشان28شاخه اجدارA32100
11میلگرد 30 کویر کاشان30شاخه اجدارA32100
12میلگرد 32کویر کاشان32شاخه اجدارA32100
13میلگرد 36 کویر کاشان36شاخه اجدارA32100
14میلگرد 40 کویر کاشان40شاخه اجدارA32100

میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
میلگرد 12 ساده12سادهA12210
میلگرد 14 ساده14سادهA12210
میلگرد 16 ساده16سادهA12210
میلگرد 18 ساده18سادهA12210
میلگرد 20 ساده20سادهA12210
میلگرد 22 ساده22سادهA12210
میلگرد 23 ساده23سادهA12210
میلگرد 25 ساده25سادهA12210
میلگرد 26 ساده26سادهA12210
میلگرد 28 ساده28سادهA12210
میلگرد 30 ساده30سادهA12210
میلگرد 32 ساده32سادهA12210
میلگرد 34 ساده34سادهA12210
میلگرد 36 ساده36سادهA12210
میلگرد 38 ساده38سادهA12210
میلگرد 40 ساده40سادهA12210
میلگرد 45 ساده45سادهA12210
میلگرد 50 ساده50سادهA12210

کلاف ساده

کلاف ساده کویر کاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
کلاف 5/55.5کلاف سادهA12210
کلاف 66کلاف سادهA12190
کلاف 6/56.5کلاف سادهA12210
کلاف 88کلاف سادهA12230
کلاف 8/58.5کلاف سادهA12230
کلاف 1010کلاف سادهA12230
کلاف 1111کلاف سادهA12230
کلاف 1212کلاف سادهA12230
کلاف 12/512.5کلاف سادهA12230
کلاف 1313کلاف سادهA12230
کلاف 1414کلاف سادهA12230
کلاف 16/516.5کلاف سادهA12230

کلاف ساده کوثر اهواز

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1کلاف 6/56.5کلاف سادهتماس بگیرید
2کلاف 88کلاف سادهتماس بگیرید
3کلاف 1010کلاف سادهتماس بگیرید

کلاف آجدار

کلاف آجدار کویر کاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
کلاف 88کلاف آجدارA22210
کلاف 88کلاف آجدارA32230
کلاف 1010کلاف آجدارA22210
کلاف 1010کلاف آجدارA32230
کلاف 1212کلاف آجدارA2تماس بگیرید
کلاف 1212کلاف آجدارA32230
کلاف 1414کلاف آجدارA32250
کلاف 1616کلاف آجدارA3تماس بگیرید

کلاف آجدار کوثر اهواز

ردیفنامسایزحالتآنالیزقیمت
1کلاف 88کلاف اجدارتماس بگیرید
2کلاق 1010کلاف اجدارتماس بگیرید

کلاف آجدار نطنز

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
کلاف 6/56.5کلاف آجدارA22060
کلاف 88کلاف آجدارA22000
کلاف 1010کلاف آجدارA22000

هیچ محصولی یافت نشد.