میلگرد آجدار

میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2275
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2275
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2275
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2235
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2235
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2235
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2235
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2235
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2235
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2210
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2210
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2430
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2340
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2340
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2340
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2280
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2550
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2460
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2460
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2460
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کارخانه کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 2035
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 2035
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2285
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2285
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 2090
2 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 2090
3 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 2090
4 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 2090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2260
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2180
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2170
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2190
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2190
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2190
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2200
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2015
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2015
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت کویر تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2150
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2130
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2210
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2160
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2160
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2150
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2150
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2150
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2150
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2150
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2170
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2130
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2255
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2040
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 1990
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پرشین فولاد

میلگرد مجتمع پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2190
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2180
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2090
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2090
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2090
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2090
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2090
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2090
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2140
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2140
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 1970
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 1970
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 1970
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 1970
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 1970
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 1970
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ظفر بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2210
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2190
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2130
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2380
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2250
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2210
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2210
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان) نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2160
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2060
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2060
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2060
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2060
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2180
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2150
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
10 28 شاخه اجدار A4 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد خراسان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد نیک صدرای توس مشهد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2170
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2120
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2305
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2205
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2095
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2095
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2095
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2095
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2095
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2095
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع صدر فولاد لرستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد هیربد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 2110
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 2080
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2030
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2000
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صنایع آریان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 1980
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 1980
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 1915
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 1920
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 1920
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 1920
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2170
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2110
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2060
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان) نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد نورد شیراز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 10 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
7 16 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
8 8 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
9 8 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2020
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد حسن رود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2190
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2105
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2035
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2035
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2035
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2035
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2035
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  ذوب آهن اصفهان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2300
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2300
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2300
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2260
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2260
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2260
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2260
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2260
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت(تومان) نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2450
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2360
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2360
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2360
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.