میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.