میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

Nameسایز میلگرد (mm)حالتآنالیزPrice
میلگرد 12 ساده12سادهA12210
میلگرد 14 ساده14سادهA12210
میلگرد 16 ساده16سادهA12210
میلگرد 18 ساده18سادهA12210
میلگرد 20 ساده20سادهA12210
میلگرد 22 ساده22سادهA12210
میلگرد 23 ساده23سادهA12210
میلگرد 25 ساده25سادهA12210
میلگرد 26 ساده26سادهA12210
میلگرد 28 ساده28سادهA12210
میلگرد 30 ساده30سادهA12210
میلگرد 32 ساده32سادهA12210
میلگرد 34 ساده34سادهA12210
میلگرد 36 ساده36سادهA12210
میلگرد 38 ساده38سادهA12210
میلگرد 40 ساده40سادهA12210
میلگرد 45 ساده45سادهA12210
میلگرد 50 ساده50سادهA12210

هیچ محصولی یافت نشد.