ورق روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفنامشرکتضخامتعرضقیمت
1ورق روغنیفولاد مبارکه50128تماس بگیرید
2ورق روغنیفولاد مبارکه58100تماس بگیرید
3ورق روغنیفولاد مبارکه67122.5تماس بگیرید
4ورق روغنیفولاد مبارکه70125.5تماس بگیرید
5ورق روغنیفولاد مبارکه7078.2تماس بگیرید
6ورق روغنیفولاد مبارکه70108.5تماس بگیرید
7ورق روغنیفولاد مبارکه70124تماس بگیرید
8ورق روغنیفولاد مبارکه70125.5تماس بگیرید
9ورق روغنیفولاد مبارکه80152تماس بگیرید
10ورق روغنیفولاد مبارکه80152تماس بگیرید
11ورق روغنیفولاد مبارکه80143.5تماس بگیرید
12ورق روغنیفولاد مبارکه80137.5تماس بگیرید
13ورق روغنیفولاد مبارکه9099تماس بگیرید
14ورق روغنیفولاد مبارکه90101.5تماس بگیرید
15ورق روغنیفولاد مبارکه195تماس بگیرید
16ورق روغنیفولاد مبارکه1130تماس بگیرید
17ورق روغنیفولاد مبارکه1130تماس بگیرید
18ورق روغنیفولاد مبارکه1.1112تماس بگیرید
19ورق روغنیفولاد مبارکه1.15113تماس بگیرید
20ورق روغنیفولاد مبارکه1.17115تماس بگیرید
21ورق روغنیفولاد مبارکه1.2126تماس بگیرید
22ورق روغنیفولاد مبارکه1.45132تماس بگیرید
23ورق روغنیفولاد مبارکه1.5113تماس بگیرید
24ورق روغنیفولاد مبارکه1.595تماس بگیرید
25ورق روغنیفولاد مبارکه1.55115تماس بگیرید
26ورق روغنیفولاد مبارکه2.85100تماس بگیرید

ورق روغنی هفت الماس

ردیفنامشرکتبارگیریضخامتعرض(m)قیمت
1ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.213630
2ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.2213520
3ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.2513410
4ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.2813330
5ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.313270
6ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.3513220
7ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.413170
8ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.4513140
9ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.513110
10ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.5513080
11ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.613060
12ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.713030
13ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.813030
14ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه0.913030
15ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه113030
16ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه1.2513030
17ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه1.513030
18ورق روغنیفولاد مبارکهکارخانه213000

رول روغنی هفت الماس کیفیت A

ردیفنامشرکتضخامتعرض (m)کدقیمت
1ورق روغنیهفت الماس0.3615723-12900
2ورق روغنیهفت الماس0.41.255723-12890
3ورق روغنیهفت الماس0.515723-12830
4ورق روغنیهفت الماس0.51.255723-12830
5ورق روغنیهفت الماس0.5715723-12790
6ورق روغنیهفت الماس0.615723-12880
7ورق روغنیهفت الماس0.61.255723-12880
8ورق روغنیهفت الماس0.80.925723-12752
9ورق روغنیهفت الماس0.850.9155723-12752
10ورق روغنیهفت الماس0.8515723-12752
11ورق روغنیهفت الماس0.90.925723-12752
12ورق روغنیهفت الماس1.1515723-12752
13ورق روغنیهفت الماس1.91.255723-12752
14ورق روغنیهفت الماس2.215723-22920
15ورق روغنیهفت الماس0.51DC04-C5903160
16ورق روغنیهفت الماس0.311hard2920
17ورق روغنیهفت الماس1.11.25hard2670

ورق روغنی هفت الماس کیفیت AB

ردیفنام شرکتضخامتعرضکدقیمت
1ورق روغنیهفت الماس11.251/8Hتماس بگیرید
2ورق روغنیهفت الماس1.11.251/8Hتماس بگیرید
3ورق روغنیهفت الماس0.5715723-1تماس بگیرید
4ورق روغنیهفت الماس0.615723-1تماس بگیرید
5ورق روغنیهفت الماس0.61.255723-1تماس بگیرید
6ورق روغنیهفت الماس0.8515723-1تماس بگیرید
7ورق روغنیهفت الماس0.9515723-1تماس بگیرید
8ورق روغنیهفت الماس1.11.255723-1تماس بگیرید
9ورق روغنیهفت الماس21.255723-1تماس بگیرید
10ورق روغنیهفت الماس0.61.255723-2تماس بگیرید
11ورق روغنیهفت الماس0.51HARDتماس بگیرید

رول روغنی هفت الماس کیفیت B

ردیفنام شرکتضخامتعرضکدقیمت
1روغنیهفت الماس0.515723-1تماس بگیرید
2روغنیهفت الماس0.51.255723-1تماس بگیرید
3روغنیهفت الماس0.8515723-1تماس بگیرید
4روغنیهفت الماس1.251.255723-1تماس بگیرید
1روغنیهفت الماس0.31DC01تماس بگیرید
1روغنیهفت الماس0.51HARDتماس بگیرید
1روغنیهفت الماس0.381ST12تماس بگیرید

رول روغنی هفت الماس کیفیت C

ردیفنام شرکتضخامتعرضکدقیمت
1روغنیهفت الماس0.851Cکیفیت تماس بگیرید
2روغنیهفت الماس0.91.25Cکیفیت تماس بگیرید
3روغنیهفت الماس1.51Cکیفیت تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.