ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض (m)محل تحویلقیمت
1ورق آبی48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق نارنجی48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
3ورق قهوه ای48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
4ورق سفید48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
5ورق قرمز48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
6ورق سبز48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
7پرتقالی48رول1.25انبار اصفهانتماس بگیرید
61قرمز 30000.47رول1.25انبار اصفهان3710
62سفال 80040.47رول1.25انبار اصفهان3670
63آبی 50150.47رول1.25انبار اصفهان3740
64سفید 90160.47رول1.25انبار اصفهان3700
65نارنجی 20040.47رول1.25انبار اصفهان3740
66سبز 60240.47رول1.25انبار اصفهان3710
67کرم 90010.47رول1.25انبار اصفهان3670
68قهوه ای سوخته 80170.47رول1.25انبار اصفهان3750
69پرتقالی 10280.47رول1.25انبار اصفهان3670
8سفید 90160.22رول1بندر عباستماس بگیرید
9سفید 90160.23رول1بندر عباستماس بگیرید
10سفید 90160.28رول1بندر عباستماس بگیرید
11سفید 90160.4رول1بندر عباستماس بگیرید
12سفید 90160.45رول1بندر عباستماس بگیرید
13سفید 90170.23رول1بندر عباستماس بگیرید
14سفید 90180.25رول1بندر عباستماس بگیرید
15سفید 90190.28رول1بندر عباستماس بگیرید
16سفید 90200.4رول1بندر عباستماس بگیرید
17سفید 90210.45رول1بندر عباستماس بگیرید
18قهوه ای 80170.18رول1بندر عباستماس بگیرید
19قهوه ای 80170.23رول1بندر عباستماس بگیرید
20صورتی 40030.4رول1بندر عباستماس بگیرید
21صورتی 40040.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
22صورتی 40050.48رول1.25بندر عباستماس بگیرید
23بنفش 40050.4رول1بندر عباستماس بگیرید
24بنفش 40050.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
25بنفش 40050.48رول1.25بندر عباستماس بگیرید
26نارنجی 10280.48رول1.25بندر عباستماس بگیرید
27نارنجی 20040.18رول1بندر عباستماس بگیرید
28نارنجی 20040.23رول1بندر عباستماس بگیرید
29نارنجی 20040.28رول1بندر عباستماس بگیرید
30نارنجی 20040.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
31نارنجی 20040.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
32قرمز 30000.23رول1بندر عباستماس بگیرید
33قرمز 30000.28رول1بندر عباستماس بگیرید
34قرمز 30000.4رول1بندر عباستماس بگیرید
35قرمز 30000.45رول1.22بندر عباستماس بگیرید
36قرمز 30000.45رول1.25بندر عباستماس بگیرید
37قرمز 30000.48رول1بندر عباستماس بگیرید
38طوسی 90060.23رول1بندر عباستماس بگیرید
39طوسی 90060.28رول1بندر عباستماس بگیرید
40آبی 50150.35رول1.25بندر انزلیتماس بگیرید
41نارنجی 20040.3رول1بندر انزلیتماس بگیرید
42نارنجی 20040.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
43نارنجی 20040.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
44نارنجی 20040.5رول1بندر انزلیتماس بگیرید
45نارنجی 10280.45رول1.22بندر انزلیتماس بگیرید
46نارنجی 10280.5رول1.25بندر انزلیتماس بگیرید
47قرمز 30000.3رول1.25بندر انزلیتماس بگیرید
48قرمز 30000.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
49قرمز 30000.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
50قرمز 30000.5رول1بندر انزلیتماس بگیرید
51صورتی 40030.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
52قرمز 30000.3رول1بندر انزلیتماس بگیرید
53قرمز 20040.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
54قرمز 30000.35رول1بندر انزلیتماس بگیرید
55قرمز 40030.4رول1بندر انزلیتماس بگیرید
56سفید 90160.23رول1بندر عباستماس بگیرید
57سفید 90160.28رول1بندر عباستماس بگیرید
58سفید 90160.4رول1بندر عباستماس بگیرید
59سفید 90160.45رول1بندر عباستماس بگیرید
60آبی 50150.45رول1.25بندر عباستماس بگیرید

ورق رنگی فولاد

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض (m)کارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1ورق آبی50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
2ورق آبی50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
3ورق آبی60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
4ورق آبی60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
5ورق قرمز50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
6ورق قرمز50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
7ورق قرمز60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
8ورق قرمز60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
9ورق نارنجی50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
10ورق نارنجی50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
11ورق نارنجی60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
12ورق نارنجی60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
13ورق سبز50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
14ورق سبز50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
15ورق سبز60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
16ورق سبز60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
17ورق سبز45رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
18ورق سبز45رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
19ورق سفید50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
20ورق سفید50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
21ورق قهوه ای60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
22ورق قهوه ای60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
23ورق پرتقالی50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
24ورق پرتقالی50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
25ورق پرتقالی60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
26ورق پرتقالی60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
27ورق سفید60رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
28ورق سفید60رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
29ورق قهوه ای50رول1فولادمبارکهانبار اصفهان تماس بگیرید
30ورق قهوه ای50رول1.25فولادمبارکهانبار اصفهان 3675
31ورق سفید50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
32ورق آبی50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
33ورق قرمز50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
34ورق قهوه ای50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید
35ورق نارنجی50رول1.25فولادمبارکهکارخانهتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.