ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4220
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4090
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4220
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4240
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4190
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4060
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4080
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4220
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 اصفهان انبار اصفهان 4140
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9017 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9018 0.25 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9019 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9020 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9021 0.45 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4004 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 1028 0.48 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق آبی 5015 0.35 رول 1.25 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
50 ورق نارنجی 2004 0.3 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
51 ورق نارنجی 2004 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
52 ورق نارنجی 2004 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
53 ورق نارنجی 2004 0.5 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
54 ورق نارنجی 1028 0.45 رول 1.22 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
55 ورق نارنجی 1028 0.5 رول 1.25 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
56 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1.25 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
57 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
58 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
59 ورق قرمز 3000 0.5 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
61 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
62 ورق قرمز 2004 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
64 ورق قرمز 4003 0.4 رول 1 بندرانزلی بندر انزلی تماس بگیرید
65 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
68 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
69 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 بندر عباس بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4055
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق پرتقالی 50 رول آبی 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
31 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
32 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
33 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
34 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.