ورق سیاه

ورق سیاه فابریک فولاد

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق سیاه4شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق سیاه6شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
3ورق سیاه8شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
4ورق سیاه10شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
5ورق سیاه12شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2340
6ورق سیاه15شیتعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2370

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق سیاه2رولعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2575
2ورق سیاه2رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
3ورق سیاه2.5رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
4ورق سیاه 2.5رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2370
5ورق سیاه 3رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
6ورق سیاه 3رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
7ورق سیاه 3رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2355
8ورق سیاه 4رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
9ورق سیاه 4رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
10ورق سیاه 4رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2380
11ورق سیاه4.8رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
12ورق سیاه 4.8رول1.25 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
13ورق سیاه 4.8رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
14ورق سیاه 4.9رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2375
15ورق سیاه 4.9رولعرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
16ورق سیاه 5رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
17ورق سیاه 5.9رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2375
18ورق سیاه 6رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
19ورق سیاه8رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
20ورق سیاه10رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2310
21ورق سیاه12رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22ورق سیاه12رولعرض 2فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
23ورق سیاه15رول1.5 عرضفولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهان2310

ورق سیاه فولاد سبا

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه2رولعرض 1/25فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق سیاه2رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
3ورق سیاه2.5رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
4ورق سیاه2.5رولعرض 1/25فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
5ورق سیاه3رول1 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
6ورق سیاه3رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
7ورق سیاه3رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
8ورق سیاه4رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
9ورق سیاه4رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
10ورق سیاه4رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
11ورق سیاه4.8رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
12ورق سیاه4.8رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2350
13ورق سیاه5رولعرض 1فولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
14ورق سیاه5رول1.25 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
15ورق سیاه5رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
16ورق سیاه6رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2270
17ورق سیاه8رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2295
18ورق سیاه10رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید
19ورق سیاه12رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهان2285
20ورق سیاه15رول1.5 عرضفولاد سباانبار اصفهانتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st37

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق st378شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2ورق st3710شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2360
3ورق st3812شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2360
4ورق st3815شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2360
5ورق st3920شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2260
6ورق st4025شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2260
7ورق st4130شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2300
8ورق st4235شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2360
9ورق st4340شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2360
10ورق st4445شیت2*6اکسین اهوازانبار اهواز2360
11ورق st4450شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
12ورق st4460شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید

ورق oss اصلاح شده فولادمبارکه

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق oss6شیت6*1/5فولادمبارکهانبار اصفهان2400
2ورق oss8شیت6*1/5فولادمبارکهانبار اصفهان2400
3ورق oss10شیت6*1/5فولادمبارکهانبار اصفهان2400
4ورق oss12شیت6*1/5فولادمبارکهانبار اصفهان2400

ورق فولادمبارکه آماده برش

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1ورق برشی4شیت1/5×طول درخواستیفولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
2ورق برشی6شیت1/5×طول درخواستیفولادمبارکهانبار اصفهان2430
3ورق برشی8شیت1/5×طول درخواستیفولادمبارکهانبار اصفهان2430
4ورق برشی10شیت1/5×طول درخواستیفولادمبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
5ورق برشی12شیت1/5×طول درخواستیفولادمبارکهانبار اصفهان2430
6ورق برشی15شیت1/5×طول درخواستیفولادمبارکهانبار اصفهان2460

ورق رول گیلان

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض (m)کارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1رول گیلان8رول1.25فولادگیلانکارخانه فولادگیلان2080
2رول گیلان10رول1فولادگیلانکارخانه فولادگیلان2080
3رول گیلان12رول1.25فولادگیلانکارخانه فولادگیلان2080
4رول گیلان15رول1.25فولادگیلانکارخانه فولادگیلان2080

ورق رول انزلی

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتعرض (mm)کارخانهمحل تحویلقیمت(تومان)
1رول انزلی5رول1420انزلیکارخانه انزلی2150
2رول انزلی5رول1244انزلیکارخانه انزلی2150
3رول انزلی8رول1088انزلیکارخانه انزلی2150
4رول انزلی8رول1280انزلیکارخانه انزلی2150
5رول انزلی6رول1383انزلیکارخانه انزلی2150
6رول انزلی4.8رول1500انزلیکارخانه انزلی2150
7رول انزلی4.5رول1145انزلیکارخانه انزلی2150
8رول انزلی7.8رول1460انزلیکارخانه انزلی2150
9رول انزلی5رول1240انزلیکارخانه انزلی2150
10رول انزلی8رول1280انزلیکارخانه انزلی2150
11رول انزلی4.8رول1337انزلیکارخانه انزلی2150
12رول انزلی8رول1280انزلیکارخانه انزلی2150
13رول انزلی5رول1490انزلیکارخانه انزلی2150
14رول انزلی5.7رول1360انزلیکارخانه انزلی2150
15رول انزلی8رول1280انزلیکارخانه انزلی2150
16رول انزلی7رول1224انزلیکارخانه انزلی2150
17رول انزلی5.5رول1355انزلیکارخانه انزلی2150
18رول انزلی6رول1410انزلیکارخانه انزلی2150
19رول انزلی8رول1088انزلیکارخانه انزلی2150
20رول انزلی6رول1250انزلیکارخانه انزلی2150
21رول انزلی8رول1088انزلیکارخانه انزلی2150
22رول انزلی8رول1088انزلیکارخانه انزلی2150
23رول انزلی5رول840انزلیکارخانه انزلی2150
24رول انزلی7.8رول1460انزلیکارخانه انزلی2150
25رول انزلی4.8رول1010انزلیکارخانه انزلی2150
26رول انزلی4.5رول1010انزلیکارخانه انزلی2150
27رول انزلی4.5رول1145انزلیکارخانه انزلی2150
28رول انزلی8رول1088انزلیکارخانه انزلی2150
29رول انزلی5رول126انزلیکارخانه انزلی2150
30رول انزلی5رول1280انزلیکارخانه انزلی2150
31رول انزلی6رول1000انزلیکارخانه انزلی2150
32رول انزلی4.8رول1452انزلیکارخانه انزلی2150
33رول انزلی8رول1250انزلیکارخانه انزلی2150

شیت سیاه کاویان اهواز

ردیفنامضخامت ورق (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل تحویلPrice
1ورق سیاه25شیت6*1/5فولادکاویان اهوازکارخانه اهواز2240
2ورق سیاه20شیت6*1/5فولادکاویان اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.