ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 3825
2 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 3825
3 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 3795
4 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 3795
5 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 3745
6 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
7 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3745
8 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
9 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3695
10 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
11 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3695
12 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
13 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3645
14 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3645
15 1 رول 1 کاشان کارخانه 3645
16 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3645
17 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3645
18 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3645
19 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 3675
20 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
21 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
22 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
24 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
25 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
26 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
27 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
28 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
29 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
30 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
31 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
32 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
33 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
34 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
35 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
36 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
40 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
41 1.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
42 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 3975
43 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 3965
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3650
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3650
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3610
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3610
14 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3520
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3510
16 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3490
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3540
18 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3500
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3510
20 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3460
21 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
22 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3485
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
24 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3510
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
26 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3540
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3520
28 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3810
29 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3750
30 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3565
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3565
32 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
35 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
36 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
37 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
39 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
40 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
41 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
42 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
43 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
52 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
54 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
55 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
56 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
57 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
58 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
59 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
60 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
61 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
62 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
63 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
2 0.45 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
3 0.45 رول 1.18 قزاق کارخانه تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
6 0.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
7 0.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
8 0.5 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
10 0.55 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
11 0.55 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
13 0.6 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
15 0.65 رول 1.13 قزاق کارخانه 3510
16 0.65 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
18 0.85 رول 1.25 قزاق کارخانه 3450
19 0.9 رول 0.914 قزاق کارخانه 3450
20 0.9 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
21 1 رول 1 قزاق کارخانه 3460
22 1 رول 1.215 قزاق کارخانه 3460
23 1 رول 1.25 قزاق کارخانه 3460
24 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
25 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه 3490
26 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
27 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
28 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه 3490
29 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
30 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
31 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
32 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
33 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
34 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
35 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه 3480
36 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
39 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه 3480
40 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
41 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
42 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
43 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
44 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه 3880
45 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
46 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
48 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
49 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
50 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
51 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
52 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
53 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
54 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
55 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
56 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
57 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
58 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
59 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
60 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
61 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
62 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
63 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
64 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
65 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
66 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
67 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
68 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
69 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
70 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
71 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3635
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3645
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3585
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3605
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3605
6 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3485
7 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
8 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3505
9 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
10 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3485
11 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3535
12 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3495
13 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
14 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3455
15 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3515
16 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3505
17 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3545
18 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3795
20 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3715
21 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
22 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
23 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
24 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3645
2 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3645
4 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3605
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3605
6 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3515
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3485
8 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3485
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3535
10 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3495
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3515
12 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3455
13 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3515
14 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3505
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3545
16 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3505
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3505
18 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3795
19 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3715
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 3875
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3660
2 3 رول 1 هند ایثار کارخانه 3900
3 3 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3900
4 2 رول 1 هند ایثار کارخانه 3940
5 2.5 رول 1 هند ایثار کارخانه 3980
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3910
7 0.55 رول 1 هند ایثار کارخانه 3685
8 2 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات کارخانه 4160
2 0.22 رول 1 امارات کارخانه 4010
3 0.25 رول 1 امارات کارخانه 3990
4 0.38 رول 1 امارات کارخانه 3910
5 1.5 رول 1 امارات کارخانه 3590
6 1.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3590
7 2 رول 1 امارات کارخانه 3880
8 2 رول 1.25 امارات کارخانه 3810
9 2.5 رول 1 امارات کارخانه 3960
10 2.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3860
11 0.58 رول 1 امارات کارخانه 3640
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین کارخانه 4200
2 0.4 رول 1 چین کارخانه 3930
3 0.5 رول 1 چین کارخانه 3750
4 0.5 رول 1.25 چین کارخانه 3710
5 0.55 رول 1 چین کارخانه 3660
6 0.55 رول 1.25 چین کارخانه 3660
7 0.6 رول 1 چین کارخانه 3660
8 0.6 رول 1.25 چین کارخانه 3660
9 0.7 رول 1.25 چین کارخانه 3330
10 1.5 رول 1.25 چین کارخانه 3380
11 2.5 رول 1.25 چین کارخانه 3700
12 3 رول 1 چین کارخانه 3860
13 3 رول 1.25 چین کارخانه 3860
14 4 رول 1 چین کارخانه 3860
15 4 رول 1.25 چین کارخانه 3860
16 5 رول 1 چین کارخانه 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.