ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه501شهرکردانبار اصفهان3355
2رول گالوانیزه501.25شهرکردانبار اصفهان3355
3رول گالوانیزه551انبار اصفهان3320
4رول گالوانیزه601شهرکردانبار اصفهان3295
5رول گالوانیزه601.25شهرکردانبار اصفهان3295
6رول گالوانیزه701.25شهرکردانبار اصفهان3205
7رول گالوانیزه701شهرکردانبار اصفهان3205
8رول گالوانیزه1.51شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
9رول گالوانیزه1.51.25شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
10رول گالوانیزه11شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
11رول گالوانیزه801شهرکردانبار اصفهان3205
12رول گالوانیزه801.25شهرکردانبار اصفهان3205
13رول گالوانیزه901شهرکردانبار اصفهان3185
14رول گالوانیزه901.25شهرکردانبار اصفهان3185
15رول گالوانیزه11شهرکردانبار اصفهان3185
16رول گالوانیزه11.25شهرکردانبار اصفهان3205
17رول گالوانیزه1.21شهرکردانبار اصفهان3185
18رول گالوانیزه1.21.25شهرکردانبار اصفهان3185
19رول گالوانیزه1.251.25شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
20رول گالوانیزه1.51شهرکردانبار اصفهان3185
21رول گالوانیزه1.51.25شهرکردانبار اصفهان3185
22رول گالوانیزه21شهرکردانبار اصفهانتماس بگیرید
23رول گالوانیزه21.25شهرکردانبار اصفهان3185
24رول گالوانیزه0.51شهرکردکارخانهتماس بگیرید
25رول گالوانیزه21شهرکردکارخانهتماس بگیرید
26رول گالوانیزه0.81شهرکردکارخانهتماس بگیرید
27رول گالوانیزه0.81.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
28رول گالوانیزه0.91شهرکردکارخانهتماس بگیرید
29رول گالوانیزه0.91.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
30رول گالوانیزه11.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
31رول گالوانیزه1.21شهرکردکارخانهتماس بگیرید
32رول گالوانیزه1.51شهرکردکارخانهتماس بگیرید
33رول گالوانیزه1.51.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
34رول گالوانیزه21.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
35رول گالوانیزه0.51.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
36رول گالوانیزه0.61.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید
37رول گالوانیزه0.71شهرکردکارخانهتماس بگیرید
38رول گالوانیزه0.71.25شهرکردکارخانهتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد

ردیفنامضخامت ورق (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه501فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
2رول گالوانیزه501.25فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
3رول گالوانیزه601فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
4رول گالوانیزه601.2فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
5رول گالوانیزه601.25فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه کاشان

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.451کاشانانبار اصفهان3505
2رول گالوانیزه0.451.25کاشانانبار اصفهان3505
3رول گالوانیزه0.51کاشانانبار اصفهان3445
4رول گالوانیزه0.51.25کاشانانبار اصفهان3455
5رول گالوانیزه0.551کاشانانبار اصفهان3405
6رول گالوانیزه0.551.25کاشانانبار اصفهان3405
7رول گالوانیزه0.61کاشانانبار اصفهان3405
8رول گالوانیزه0.61.25کاشانانبار اصفهان3405
9رول گالوانیزه0.71کاشانانبار اصفهان3355
10رول گالوانیزه0.71.25کاشانانبار اصفهان3355
11رول گالوانیزه0.81کاشانانبار اصفهان3305
12رول گالوانیزه0.81.25کاشانانبار اصفهان3305
13رول گالوانیزه0.91کاشانانبار اصفهان3305
14رول گالوانیزه0.91.25کاشانانبار اصفهان3305
15رول گالوانیزه11کاشانانبار اصفهان3305
16رول گالوانیزه11.25کاشانانبار اصفهان3305
17رول گالوانیزه1.251کاشانانبار اصفهان3305
18رول گالوانیزه1.251.25کاشانانبار اصفهان3305
19رول گالوانیزه1.51کاشانانبار اصفهان3305
20رول گالوانیزه0.41.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
21رول گالوانیزه0.451کاشانکارخانهتماس بگیرید
22رول گالوانیزه0.451.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
23رول گالوانیزه0.51کاشانکارخانهتماس بگیرید
24رول گالوانیزه0.51.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
25رول گالوانیزه0.551کاشانکارخانهتماس بگیرید
26رول گالوانیزه0.551.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
27رول گالوانیزه0.61کاشانکارخانهتماس بگیرید
28رول گالوانیزه0.61.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
29رول گالوانیزه0.71کاشانکارخانهتماس بگیرید
30رول گالوانیزه0.71.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
31رول گالوانیزه0.81کاشانکارخانهتماس بگیرید
32رول گالوانیزه0.81.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
33رول گالوانیزه0.91کاشانکارخانهتماس بگیرید
34رول گالوانیزه0.91.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
35رول گالوانیزه11کاشانکارخانهتماس بگیرید
36رول گالوانیزه11.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
37رول گالوانیزه1.21کاشانکارخانهتماس بگیرید
38رول گالوانیزه1.21.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
39رول گالوانیزه1.251کاشانکارخانهتماس بگیرید
40رول گالوانیزه1.251.25کاشانکارخانهتماس بگیرید
41رول گالوانیزه1.51کاشانکارخانهتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.21هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
2رول گالوانیزه0.221هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
3رول گالوانیزه0.251هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
4رول گالوانیزه0.281هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
5رول گالوانیزه0.31هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
6رول گالوانیزه0.351هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
7رول گالوانیزه0.41هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
8رول گالوانیزه0.451هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
9رول گالوانیزه0.51هفت الماسانبار اصفهان3380
10رول گالوانیزه0.51.25هفت الماسانبار اصفهان3380
11رول گالوانیزه0.551هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
12رول گالوانیزه0.61هفت الماسانبار اصفهان3320
13رول گالوانیزه0.61.25هفت الماسانبار اصفهان3320
14رول گالوانیزه0.71هفت الماسانبار اصفهان3230
15رول گالوانیزه0.71.25هفت الماسانبار اصفهان3230
16رول گالوانیزه0.81هفت الماسانبار اصفهان3230
17رول گالوانیزه0.81.25هفت الماسانبار اصفهان3230
18رول گالوانیزه0.91هفت الماسانبار اصفهان3210
19رول گالوانیزه0.91.25هفت الماسانبار اصفهان3210
20رول گالوانیزه11هفت الماسانبار اصفهان3210
21رول گالوانیزه11.25هفت الماسانبار اصفهان3230
22رول گالوانیزه1.11هفت الماسانبار اصفهان3210
23رول گالوانیزه1.11.25هفت الماسانبار اصفهان3210
24رول گالوانیزه1.251هفت الماسانبار اصفهان3210
25رول گالوانیزه1.251.25هفت الماسانبار اصفهان3210
26رول گالوانیزه1.51هفت الماسانبار اصفهان3210
27رول گالوانیزه1.51.25هفت الماسانبار اصفهان3210
28رول گالوانیزه21هفت الماسانبار اصفهان3210
29رول گالوانیزه21.25هفت الماسانبار اصفهان3210
30رول گالوانیزه2.51هفت الماسانبار اصفهان3265
31رول گالوانیزه2.51.25هفت الماسانبار اصفهان3265
32رول گالوانیزه0.21هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
33رول گالوانیزه0.221هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
34رول گالوانیزه0.251هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
35رول گالوانیزه0.281هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
36رول گالوانیزه0.31هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
37رول گالوانیزه0.351هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
38رول گالوانیزه0.41هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
39رول گالوانیزه0.41.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
40رول گالوانیزه0.451هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
41رول گالوانیزه0.51هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
42رول گالوانیزه0.51.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
43رول گالوانیزه0.551هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
44رول گالوانیزه0.61هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
45رول گالوانیزه0.61.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
46رول گالوانیزه0.71هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
47رول گالوانیزه0.71.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
48رول گالوانیزه0.81هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
49رول گالوانیزه0.81.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
50رول گالوانیزه0.91هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
51رول گالوانیزه0.91.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
52رول گالوانیزه11هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53رول گالوانیزه11.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
54رول گالوانیزه1.11هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
55رول گالوانیزه1.11.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
56رول گالوانیزه1.251هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
57رول گالوانیزه1.251.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
58رول گالوانیزه1.51هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
59رول گالوانیزه1.51.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
60رول گالوانیزه21هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
61رول گالوانیزه21.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
62رول گالوانیزه2.51هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
63رول گالوانیزه2.51.25هفت الماسکارخانهتماس بگیرید

رول گالوانیزه قزاق

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.41.25قزاقانبار اصفهان3450
2رول گالوانیزه0.451قزاقانبار اصفهان3400
3رول گالوانیزه0.451.18قزاقانبار اصفهان3400
4رول گالوانیزه0.451.2قزاقانبار اصفهان3400
5رول گالوانیزه0.451.219قزاقانبار اصفهان3400
6رول گالوانیزه0.451.25قزاقانبار اصفهان3400
7رول گالوانیزه0.51قزاقانبار اصفهان3330
8رول گالوانیزه0.51.219قزاقانبار اصفهان3330
9رول گالوانیزه0.51.25قزاقانبار اصفهان3330
10رول گالوانیزه0.551قزاقانبار اصفهان3305
11رول گالوانیزه0.551.25قزاقانبار اصفهان3305
12رول گالوانیزه0.61قزاقانبار اصفهان3280
13رول گالوانیزه0.61.21قزاقانبار اصفهان3280
14رول گالوانیزه0.61.25قزاقانبار اصفهان3280
15رول گالوانیزه0.651.13قزاقانبار اصفهان3240
16رول گالوانیزه0.651.25قزاقانبار اصفهان3240
17رول گالوانیزه0.71.25قزاقانبار اصفهان3210
18رول گالوانیزه0.851.25قزاقانبار اصفهان3210
19رول گالوانیزه0.90.914قزاقانبار اصفهان3190
20رول گالوانیزه0.91.2قزاقانبار اصفهان3190
21رول گالوانیزه11قزاقانبار اصفهان3190
22رول گالوانیزه11.215قزاقانبار اصفهان3190
23رول گالوانیزه11.25قزاقانبار اصفهان3190
23رول گالوانیزه1.151.21قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.151.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.21قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.21.2قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.21.21قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.21.215قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.31قزاقانبار اصفهان3190
23رول گالوانیزه1.31.25قزاقانبار اصفهان3190
23رول گالوانیزه1.351قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.351.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.41.15قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.41.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.451.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.51قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.51.21قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.51.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.71.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.751.2قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.751.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.81.22قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.81.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه21.14قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه21.21قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه21.25قزاقانبار اصفهان3190
24رول گالوانیزه1.151.21قزاقکارخانهتماس بگیرید
25رول گالوانیزه1.151.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
26رول گالوانیزه1.21قزاقکارخانهتماس بگیرید
27رول گالوانیزه1.21.2قزاقکارخانهتماس بگیرید
28رول گالوانیزه1.21.21قزاقکارخانهتماس بگیرید
29رول گالوانیزه1.21.215قزاقکارخانهتماس بگیرید
30رول گالوانیزه1.31قزاقکارخانهتماس بگیرید
31رول گالوانیزه1.31.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
32رول گالوانیزه1.351قزاقکارخانهتماس بگیرید
33رول گالوانیزه1.351.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
34رول گالوانیزه1.41.15قزاقکارخانهتماس بگیرید
35رول گالوانیزه1.41.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
36رول گالوانیزه1.451.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
37رول گالوانیزه1.51قزاقکارخانهتماس بگیرید
38رول گالوانیزه1.51.21قزاقکارخانهتماس بگیرید
39رول گالوانیزه1.51.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
40رول گالوانیزه1.71.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
41رول گالوانیزه1.751.2قزاقکارخانهتماس بگیرید
42رول گالوانیزه1.751.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
43رول گالوانیزه1.81.22قزاقکارخانهتماس بگیرید
44رول گالوانیزه1.81.25قزاقکارخانهتماس بگیرید
45رول گالوانیزه21.14قزاقکارخانهتماس بگیرید
46رول گالوانیزه21.21قزاقکارخانهتماس بگیرید
47رول گالوانیزه21.25قزاقکارخانهتماس بگیرید

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.51تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
2رول گالوانیزه0.51.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
3رول گالوانیزه0.551تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
4رول گالوانیزه0.61تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
5رول گالوانیزه0.61.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
6رول گالوانیزه0.71تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
7رول گالوانیزه0.71.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
8رول گالوانیزه0.81تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
9رول گالوانیزه0.81.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
10رول گالوانیزه0.91تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
11رول گالوانیزه0.91.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
12رول گالوانیزه11تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
13رول گالوانیزه11.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
14رول گالوانیزه1.21تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
15رول گالوانیزه1.21.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
16رول گالوانیزه1.51تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
17رول گالوانیزه1.21.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
18رول گالوانیزه21.25تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید

رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.51شهرکردکارخانه3355
2رول گالوانیزه0.51.25شهرکردکارخانه3355
4رول گالوانیزه0.61شهرکردکارخانه3295
5رول گالوانیزه0.61.25شهرکردکارخانه3295
6رول گالوانیزه0.71شهرکردکارخانه3205
7رول گالوانیزه0.71.25شهرکردکارخانه3205
8رول گالوانیزه0.81شهرکردکارخانه3205
9رول گالوانیزه0.81.25شهرکردکارخانه3205
10رول گالوانیزه0.91شهرکردکارخانه3185
11رول گالوانیزه0.91.25شهرکردکارخانه3185
12رول گالوانیزه11شهرکردکارخانه3185
13رول گالوانیزه11.25شهرکردکارخانه3205
14رول گالوانیزه1.251شهرکردکارخانه3185
15رول گالوانیزه1.251.25شهرکردکارخانه3185
16رول گالوانیزه1.51شهرکردکارخانه3185
17رول گالوانیزه1.51.25شهرکردکارخانه3185
18رول گالوانیزه21شهرکردکارخانه3185
19رول گالوانیزه21.25شهرکردکارخانه3185

رول گالوانیزه هند ایثار

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.551.25هند ایثارانبار اصفهان3400
2رول گالوانیزه31هند ایثارانبار اصفهان3750
3رول گالوانیزه31.25هند ایثارانبار اصفهان3690

رول گالوانیزه امارات

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.21اماراتانبار اصفهان3860
2رول گالوانیزه0.221اماراتانبار اصفهان3780
3رول گالوانیزه0.251اماراتانبار اصفهان3610
4رول گالوانیزه0.381اماراتانبار اصفهان3500
5رول گالوانیزه1.51اماراتانبار اصفهان3330
6رول گالوانیزه1.51.25اماراتانبار اصفهان3310
7رول گالوانیزه21اماراتانبار اصفهان3400
8رول گالوانیزه21.25اماراتانبار اصفهان3300
9رول گالوانیزه2.51اماراتانبار اصفهان3510
10رول گالوانیزه2.51.25اماراتانبار اصفهان3510

رول گالوانیزه چین

ردیفنامضخامت (mm)ابعاد (m)کارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.21چینانبار اصفهان4005
2رول گالوانیزه0.41چینانبار اصفهان3500
3رول گالوانیزه0.51چینانبار اصفهان3360
4رول گالوانیزه0.51.25چینانبار اصفهان3360
5رول گالوانیزه0.551چینانبار اصفهان3340
6رول گالوانیزه0.551.25چینانبار اصفهان3340
7رول گالوانیزه0.61چینانبار اصفهان3310
8رول گالوانیزه0.61.25چینانبار اصفهان3310
9رول گالوانیزه0.71.25چینانبار اصفهان3180
10رول گالوانیزه1.51.25چینانبار اصفهان3230
11رول گالوانیزه2.51.25چینانبار اصفهان3550
12رول گالوانیزه31چینانبار اصفهان3610
13رول گالوانیزه31.25چینانبار اصفهان3660
14رول گالوانیزه41چینانبار اصفهان3660
15رول گالوانیزه41.25چینانبار اصفهان3730
16رول گالوانیزه51چینانبار اصفهان3880

رول گالوانیزه هفت الماس کیفیت A

ردیفنام شرکتضخامتعرضکدقیمت
1ورق گالوانیزههفت الماس0.301000759736515
2ورق گالوانیزههفت الماس0.351250759735153
3ورق گالوانیزههفت الماس0.551250759732428
4ورق گالوانیزههفت الماس0.601245759732155
5ورق گالوانیزههفت الماس0.701240759731338
6ورق گالوانیزههفت الماس0.801000759731065
7ورق گالوانیزههفت الماس0.851000759730929
8ورق گالوانیزههفت الماس0.851250759730929
9ورق گالوانیزههفت الماس0.901240759730793
10ورق گالوانیزههفت الماس0.901250759730793
11ورق گالوانیزههفت الماس0.951250759730793
12ورق گالوانیزههفت الماس1.101245759730793
13ورق گالوانیزههفت الماس1.101250759730793
14ورق گالوانیزههفت الماس1.151250759730793
15ورق گالوانیزههفت الماس1.301000759730793
16ورق گالوانیزههفت الماس1.301250759730793
17ورق گالوانیزههفت الماس1.551250759730793
18ورق گالوانیزههفت الماس2.101250759730793
1ورق گالوانیزههفت الماس0.351000FULLHARD35698
2ورق گالوانیزههفت الماس0.401000FULLHARD34335
3ورق گالوانیزههفت الماس0.551000FULLHARD32264
4ورق گالوانیزههفت الماس0.801250FULLHARD30684
5ورق گالوانیزههفت الماس0.901000FULLHARD30357
6ورق گالوانیزههفت الماس1.101000FULLHARD30302
7ورق گالوانیزههفت الماس1.151000FULLHARD30302
8ورق گالوانیزههفت الماس1.201250FULLHARD30302
9ورق گالوانیزههفت الماس1.251000FULLHARD30248
10ورق گالوانیزههفت الماس1.251250FULLHARD30248
11ورق گالوانیزههفت الماس1.251250FULLHARD30248

رول گالوانیزه هفت الماس کیفیت B

ردیفنام شرکتضخامتعرضکدقیمت
1گالوانیزههفت الماس0.251.257597تماس بگیرید
2گالوانیزههفت الماس0.317597تماس بگیرید
3گالوانیزههفت الماس0.31.257597تماس بگیرید
4گالوانیزههفت الماس0.3517597تماس بگیرید
5گالوانیزههفت الماس0.417597تماس بگیرید
6گالوانیزههفت الماس0.41.257597تماس بگیرید
7گالوانیزههفت الماس0.517597تماس بگیرید
8گالوانیزههفت الماس0.51.257597تماس بگیرید
9گالوانیزههفت الماس0.617597تماس بگیرید
10گالوانیزههفت الماس0.61.257597تماس بگیرید
11گالوانیزههفت الماس0.717597تماس بگیرید
12گالوانیزههفت الماس0.71.257597تماس بگیرید
13گالوانیزههفت الماس0.817597تماس بگیرید
14گالوانیزههفت الماس0.81.257597تماس بگیرید
15گالوانیزههفت الماس0.8517597تماس بگیرید
16گالوانیزههفت الماس0.851.257597تماس بگیرید
17گالوانیزههفت الماس0.917597تماس بگیرید
18گالوانیزههفت الماس0.91.257597تماس بگیرید
19گالوانیزههفت الماس0.9517597تماس بگیرید
20گالوانیزههفت الماس10.9957597تماس بگیرید
21گالوانیزههفت الماس117597تماس بگیرید
22گالوانیزههفت الماس11.257597تماس بگیرید
23گالوانیزههفت الماس1.117597تماس بگیرید
24گالوانیزههفت الماس1.11.257597تماس بگیرید
25گالوانیزههفت الماس1.1517597تماس بگیرید
26گالوانیزههفت الماس1.217597تماس بگیرید
27گالوانیزههفت الماس1.21.257597تماس بگیرید
28گالوانیزههفت الماس1.2517597تماس بگیرید
29گالوانیزههفت الماس1.251.257597تماس بگیرید
30گالوانیزههفت الماس1.417597تماس بگیرید
31گالوانیزههفت الماس1.517597تماس بگیرید
32گالوانیزههفت الماس1.51.257597تماس بگیرید
33گالوانیزههفت الماس1.61.257597تماس بگیرید
34گالوانیزههفت الماس1.81.257597تماس بگیرید
35گالوانیزههفت الماس1.91.257597تماس بگیرید
36گالوانیزههفت الماس217597تماس بگیرید
37گالوانیزههفت الماس21.257597تماس بگیرید
38گالوانیزههفت الماس2.51.257597تماس بگیرید
39ورق گالوانیزههفت الماس1.511/4Hتماس بگیرید
40ورق گالوانیزههفت الماس211/4Hتماس بگیرید
41گالوانیزههفت الماس1.511/8Hتماس بگیرید
42گالوانیزههفت الماس1.51Fullhardتماس بگیرید
43گالوانیزههفت الماس1.21.25SGC340تماس بگیرید
44گالوانیزههفت الماس1.51SGC340تماس بگیرید
45گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC340تماس بگیرید
46گالوانیزههفت الماس21SGC340تماس بگیرید
47گالوانیزههفت الماس21SGC340تماس بگیرید
48گالوانیزههفت الماس21.25SGC340تماس بگیرید
49ورق گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC400تماس بگیرید
50ورق گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC400تماس بگیرید
51ورق گالوانیزههفت الماس21.25SGC400تماس بگیرید
52گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC490تماس بگیرید
53گالوانیزههفت الماس21.25SGC490تماس بگیرید
54گالوانیزههفت الماس0.61SGC570تماس بگیرید
55گالوانیزههفت الماس11.25SGC570تماس بگیرید
56گالوانیزههفت الماس1.21.25SGC570تماس بگیرید
57گالوانیزههفت الماس1.251.25SGC570تماس بگیرید
58گالوانیزههفت الماس1.51SGC570تماس بگیرید
59گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC570تماس بگیرید
60گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC570تماس بگیرید
61گالوانیزههفت الماس21.25SGC570تماس بگیرید
62گالوانیزههفت الماس0.31ST12تماس بگیرید
63گالوانیزههفت الماس0.31.25ST12تماس بگیرید
64گالوانیزههفت الماس0.40.975ST12تماس بگیرید
65گالوانیزههفت الماس0.41ST12تماس بگیرید
66گالوانیزههفت الماس0.41.25ST12تماس بگیرید
67گالوانیزههفت الماس0.61ST12تماس بگیرید
68گالوانیزههفت الماس0.71ST12تماس بگیرید
69گالوانیزههفت الماس0.71ST12تماس بگیرید
70گالوانیزههفت الماس0.71.25ST12تماس بگیرید
71گالوانیزههفت الماس0.751ST12تماس بگیرید
72گالوانیزههفت الماس0.781.25ST12تماس بگیرید
73گالوانیزههفت الماس0.81ST12تماس بگیرید
74گالوانیزههفت الماس0.81.25ST12تماس بگیرید
75گالوانیزههفت الماس0.91.25ST12تماس بگیرید
76گالوانیزههفت الماس11ST12تماس بگیرید
77گالوانیزههفت الماس11.25ST12تماس بگیرید
78گالوانیزههفت الماس1.11ST12تماس بگیرید
79گالوانیزههفت الماس1.11.25ST12تماس بگیرید
80گالوانیزههفت الماس1.21ST12تماس بگیرید
81گالوانیزههفت الماس1.21.25ST12تماس بگیرید
82گالوانیزههفت الماس1.251ST12تماس بگیرید
83گالوانیزههفت الماس1.251.25ST12تماس بگیرید
84گالوانیزههفت الماس1.41ST12تماس بگیرید
85گالوانیزههفت الماس1.41.25ST12تماس بگیرید
86گالوانیزههفت الماس1.451.25ST12تماس بگیرید
87گالوانیزههفت الماس1.51ST12تماس بگیرید
88گالوانیزههفت الماس1.51.25ST12تماس بگیرید
89گالوانیزههفت الماس21ST12تماس بگیرید
90گالوانیزههفت الماس21.25ST12تماس بگیرید
91گالوانیزههفت الماس2.51.25ST12تماس بگیرید

رول گالوانیزه هفت الماس کیفیت C

ردیفنام شرکتضخامتعرضکدقیمت
1گالوانیزههفت الماس0.51.257597تماس بگیرید
2گالوانیزههفت الماس0.717597تماس بگیرید
3گالوانیزههفت الماس0.851.257597تماس بگیرید
4گالوانیزههفت الماس1.517597تماس بگیرید
5گالوانیزههفت الماس1.51.257597تماس بگیرید
6گالوانیزههفت الماس21.257597تماس بگیرید
7گالوانیزههفت الماس1.51.25SGC400تماس بگیرید
8گالوانیزههفت الماس21.25SGC400تماس بگیرید

رول گالوانیزه هفت الماس کیفیت AB

ردیفنامضخامت (mm)عرض (M)کدکارخانهمحل تحویلقیمت
1رول گالوانیزه0.2517597هفت الماسکارخانه4006
2رول گالوانیزه0.317597هفت الماسکارخانه3570
3رول گالوانیزه0.31.257597هفت الماسکارخانه3570
4رول گالوانیزه0.3517597هفت الماسکارخانه3434
5رول گالوانیزه0.351.257597هفت الماسکارخانه3434
6رول گالوانیزه0.417597هفت الماسکارخانه3325
7رول گالوانیزه0.517597هفت الماسکارخانه3189
8رول گالوانیزه0.617597هفت الماسکارخانه3134
9رول گالوانیزه0.61.257597هفت الماسکارخانه3134
10رول گالوانیزه0.6517597هفت الماسکارخانه3093
11رول گالوانیزه0.717597هفت الماسکارخانه3052
12رول گالوانیزه0.71.257597هفت الماسکارخانه3052
13رول گالوانیزه0.7517597هفت الماسکارخانه3039
14رول گالوانیزه0.817597هفت الماسکارخانه3025
15رول گالوانیزه0.81.257597هفت الماسکارخانه3025
16رول گالوانیزه0.8517597هفت الماسکارخانه3011
17رول گالوانیزه0.851.257597هفت الماسکارخانه2998
18رول گالوانیزه0.917597هفت الماسکارخانه2998
19رول گالوانیزه0.9517597هفت الماسکارخانه2998
20رول گالوانیزه0.951.257597هفت الماسکارخانه2998
21رول گالوانیزه117597هفت الماسکارخانه2998
22رول گالوانیزه11.257597هفت الماسکارخانه2998
23رول گالوانیزه1.0517597هفت الماسکارخانه2998
24رول گالوانیزه1.117597هفت الماسکارخانه2998
25رول گالوانیزه1.11.257597هفت الماسکارخانه2998
26رول گالوانیزه1.1517597هفت الماسکارخانه2998
27رول گالوانیزه1.151.257597هفت الماسکارخانه2998
28رول گالوانیزه1.21.257597هفت الماسکارخانه2998
29رول گالوانیزه1.2517597هفت الماسکارخانه2998
30رول گالوانیزه1.251.257597هفت الماسکارخانه2998
31رول گالوانیزه1.317597هفت الماسکارخانه2998
32رول گالوانیزه1.31.257597هفت الماسکارخانه2998
33رول گالوانیزه1.41.257597هفت الماسکارخانه2998
34رول گالوانیزه0.41fullhardهفت الماسکارخانه3352
35رول گالوانیزه0.451fullhardهفت الماسکارخانه3249
36رول گالوانیزه0.651fullhardهفت الماسکارخانه3066
37رول گالوانیزه0.71.25fullhardهفت الماسکارخانه3020
38رول گالوانیزه0.751fullhardهفت الماسکارخانه3006
39رول گالوانیزه0.81fullhardهفت الماسکارخانه2987
40رول گالوانیزه0.81.25fullhardهفت الماسکارخانه2987
41رول گالوانیزه0.91fullhardهفت الماسکارخانه2954
42رول گالوانیزه0.951.25fullhardهفت الماسکارخانه2954
43رول گالوانیزه11fullhardهفت الماسکارخانه2949
44رول گالوانیزه11.25fullhardهفت الماسکارخانه2949
45رول گالوانیزه1.11.25fullhardهفت الماسکارخانه2916
46رول گالوانیزه1.151.25fullhardهفت الماسکارخانه2949
47رول گالوانیزه1.251fullhardهفت الماسکارخانه2943
48رول گالوانیزه1.251.25fullhardهفت الماسکارخانه2916
49رول گالوانیزه1.251.25fullhardهفت الماسکارخانه2943
50رول گالوانیزه1.351fullhardهفت الماسکارخانه2943
51رول گالوانیزه0.51.25SGC340هفت الماسکارخانه3189
52رول گالوانیزه0.81SGC340هفت الماسکارخانه3052
53رول گالوانیزه0.81.25SGC340هفت الماسکارخانه3052
54رول گالوانیزه0.91.25SGC340هفت الماسکارخانه3025
55رول گالوانیزه1.21.25SGC340هفت الماسکارخانه3025
56رول گالوانیزه1.251.25SGC340هفت الماسکارخانه3025
57رول گالوانیزه1.51.25SGC340هفت الماسکارخانه3025
58رول گالوانیزه1.51.25SGC340هفت الماسکارخانه3047
59رول گالوانیزه21.25SGC340هفت الماسکارخانه3025
60رول گالوانیزه0.51.25SGC570هفت الماسکارخانه3161
61رول گالوانیزه0.81SGC570هفت الماسکارخانه2995
62رول گالوانیزه0.81.25SGC570هفت الماسکارخانه2995
63رول گالوانیزه0.91SGC570هفت الماسکارخانه2971
64رول گالوانیزه0.91.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
65رول گالوانیزه11SGC570هفت الماسکارخانه2971
66رول گالوانیزه11.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
67رول گالوانیزه1.21.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
68رول گالوانیزه1.251SGC570هفت الماسکارخانه2971
69رول گالوانیزه1.251.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
70رول گالوانیزه1.41SGC570هفت الماسکارخانه2971
71رول گالوانیزه1.41.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
72رول گالوانیزه1.51.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
73رول گالوانیزه1.61.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
74رول گالوانیزه1.81.25SGC570هفت الماسکارخانه2971
75رول گالوانیزه0.251ST12هفت الماسکارخانه4115
76رول گالوانیزه0.31ST13هفت الماسکارخانه3737
77رول گالوانیزه0.351.25ST14هفت الماسکارخانه3570
78رول گالوانیزه0.41ST15هفت الماسکارخانه3434
79رول گالوانیزه0.41.25ST16هفت الماسکارخانه3434
80رول گالوانیزه0.71ST17هفت الماسکارخانه3101
81رول گالوانیزه0.751ST18هفت الماسکارخانه3082
82رول گالوانیزه0.81ST19هفت الماسکارخانه3069
83رول گالوانیزه0.91ST20هفت الماسکارخانه3036
84رول گالوانیزه11.25ST21هفت الماسکارخانه3031
85رول گالوانیزه11.25ST22هفت الماسکارخانه3031
86رول گالوانیزه1.151.25ST23هفت الماسکارخانه3031
87رول گالوانیزه1.21ST24هفت الماسکارخانه3031

هیچ محصولی یافت نشد.