توری حصاری

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3850
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
5 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3800
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.