ورق کرکره فولاد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
1سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
2سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
3نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
4سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
5سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
6نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
7آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
8قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
9گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)601×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
10سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
11سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
12نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
13آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
14قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
15گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
16سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
17سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
18نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
19آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
20قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
21گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)601/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
22قهوه ایانواع کرکره(فولاد مبارکه)501/25×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
23آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
24قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
25گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)501×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

 

هیچ محصولی یافت نشد.