5/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نوسانات قیمت میلگرد و خاموت

با توجه به روند و نحوه عرضه میلگرد و نوسانات قیمت میلگرد در طول هفته گذشته قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان برای میلگرد ۱۲ و ۱۴ به ازای هر کیلو ۲۶۵۵ تومان در بازار اصفهان در روز پنجشنبه معامله شد همچنین قیمت برای میلگرد ۱۶ ذوب آهن با قیمت ۲۶۰۵ تومان به ازای هر کیلو بوده است از طرفی قیمت برای میلگرد ۱۸ تا ۳۲ ذوب آهن در اصفهان با قیمت ۲۳۸۵ تومان معامله شد .

در بازار اصفهان قیمت میلگرد کویر کاشان برای میلگرد ۸ کارخانه کویر به ازای هر کیلو ۲۴۰۰ تومان و برای میلگرد ۱۰ و ۱۲ کویر کاشان با قیمت ۲۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شده است . از طرفی قیمت ها برای میلگرد A3 کویر کاشان برای سایزهای ۸ و ۱۰ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۴۶۰ تومان بوده است و برای سایزهای ۱۲ تا ۱۶ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۳۹۰ تومان داد و ستد شده است . در این مدت قیمت برای میلگرد کویر کاشان ۱۸ تا  ۳۲ به ازای هر کیلو ۲۳۸۰ تومان بوده است .

قیمت میلگرد A4 کارخانه کویر کاشان برای فروش در پنجشنبه برای سایز ۱۰ به ازای هر کیلو ۲۵۸۰ تومان بوده است از طرفی قیمت برای میلگرد سایز۱۲ تا ۱۶ به ازای هر کیلو ۲۴۸۰ تومان بوده است . همچنین برای سایزهای ۱۸ تا ۳۲ به ازای هر کیلو ۲۴۶۰ تومان معامله شده است .

قیمت میلگرد اصفهان

نوسانات قیمت میلگرد کارخانجات مختلف

در آخر هفته گذشته قیمت میلگرد ابرکوه یزد قیمت میلگرد A3 برای سایز۱۰ با قیمت ۲۳۳۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است همچنین برای میلگرد با سایز ۱۴ و ۱۶با قیمت ۲۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو عرضه شده است. قیمت میلگرد A3 برای سایزهای ۱۸ تا ۳۲ به ازای هر کیلو باقیمت ۲۲۲۰ تومان معامله شده است .

برای روز پنجشنبه قیمت میلگرد بافق یزد و برای میلگرد های A3 با سایز ۱۲ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۳۸۰ تومان معامله شده است از طرفی قیمت ها برای میلگرد ۱۴ و ۱۶ کارخانه بافق یزد با قیمت ۲۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است همچنین در این بازه قیمت برای میلگرد با سایز۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است . در این مدت قیمت برای میلگرد با سایز ۱۰ کارخانه بافق یزد با قیمت ۲۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است.

در آخر هفته گذشته با توجه به روند صعودی قیمتهای میلگرد کارخانه های مختلف قیمت میلگرد ظفر بناب برای میلگرد A2  با سایز۸ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۳۵۰ تومان و برای سایز ۱۰ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۳۳۰ تومان معامله شد در این مدت قیمت برای میلگرد ۱۲ تا ۲۸ کارخانه ظفر بناب به ازای هر کیلو با قیمت ۲۲۹۰ تومان معامله شده است .

قیمت میلگرد ابر کوه یزد

نوسانات قیمت خاموت

در هفته گذشته در انتهای هفته قیمت برای میلگرد کویر کاشان عرضه در انبار اصفهان برای میلگرد A3  سایز ۸ و ۱۰ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۴۷۰ تومان و برای میلگرد با سایز ۱۲ تا ۱۶ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۴۰۰ تومان معامله شده است .همچنین قیمت میلگرد با سایز ۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است . قیمت برای میلگرد A3با سایز ۳۶ به ازای هر کیلو ۲۳۶۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است.

با توجه به نحوه تحلیل قیمت خاموت با سایز ۸ تا ۱۰ با قیمت ۲۶۵۰ تومان به ازای هر کیلو عرضه در اصفهان و درب کارخانه بوده است . قیمت خاموت سنجاقی در بازار اصفهان برا ی خاموت با سایز ۸ و ۱۰ به ازای هر کیلو به ترتیب با قیمت ۲۶۴۰ تومان و قیمت ۲۵۵۰ تومان  به ازای هر کیلو معامله شد.

۵
۱رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری