0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

رقابتی شدن قیمت لوله گالوانیزه اوکراین درلبنان

قیمت لوله گالوانیزه آرسـلورمیتال اوکراین در لبنـان رقابتی شده و اخیـرا معامالتی داشـته است. به گزارش متال اکسپرت، در حالی قیمت لوله گالوانیزه چین بالا رفت که یکی از عرضه کننده های اوکراینی لوله گالوانیزه خـود را در لبنـان طی سـه هفته به میزان 15 دلار ارزان کرده تا مشـتری بیشـتری جـذب کند. عرضه کننده های ترک نیز در این مدت قیمت لوله گالوانیزه خود را 10 دلار پایین تر آورده اند، چون تقاضا کم شده اسـت.

قراضه ارزان تر شده و ارزش لیر نسبت به دلار افت زیادی داشته اسـت. قیمت لوله گالوانیزه اوکراین و ترکیه در حال حاضر یکی اسـت، امـا خریداران لبنانی می توانند از اوکراین کمی تخفیف بگیرند، از این رو اخیرا تا 25 هزار تن لوله گالوانیزه خرید کرده اند.

رشد تولید لوله گالوانیزه هند بیش تر از میزان تقاضا

در ماه دسامبر سال گذشـته لوله سـازان هندی تولید لوله گالوانیزه خود را بـالا بردند و عرضه ی صادراتی این محصول را افزایش دادند، در حالی که تقاضای داخلی آن ها بهبود چندانی نداشت. بـه گـزارش خبرگزاری متال اکسپرت، بیـن ماه های آوریل تا دسامبر گذشـته نیـز قیمت لوله گالوانیزه هند تا 5.10 درصـد رشـد داشت، و تولید این محصول تا میزان 73 میلیون و 770 هـزار تـن افزایش پیدا کرد. از این رو لوله سازان بزرگ هندی عرضه لوله گالوانیزه صادراتی خود را افزایـش دادنـد، گرچـه هنـوز حجم لوله گالوانیزه صادراتـی هنـد خیلی بالا نیسـت، امـا 58 درصد رشـد داشـته و افزایشی  5 میلیـون تـنی در بر داشته است.

چشم انداز قیمت لوله گالوانیزه چین و میزان تقاضای داخلی

طبـق پژوهـش های انجام شده توسط متال بولتـن، انتظـار بـازار برای رکـود طولانی مدت تقاضا در بازار چین بـرای خرید لوله گالوانیزه حداقـل بـرای سال جاری اتفاق نمی افتـد. طبق گزارش متال بولتن خرید لوله گالوانیزه با رشـد 2 درصـدی مواجه شد و حـدود 679 میلیـون تن تولید را در سال 2016 تجربـه کـرد. ایـن مقدار 13 میلیون تـن افزایش را نسـبت به سال گذشـته نشـان می دهد.

فروش سـهام لوله گالوانیزه چیـن نیز امسـال 25 درصـد افزایش داشـته اسـت. متـال بولتن بـرآورد کـرده اسـت کـه صـادرات خالـص لوله گالوانیزه چیـن، برخلاف پیش بینی هـای اولیه دربـاره ی رشـد 10 درصـدی، تـا حـدود 4 میلیون تن در سـال 2016 افـت داشـته و بـه 96 میلیـون تـن رسـیده اسـت. صـادرات خالـص در اواخـر ژانویه ی سـال 2016 ، تا 10 درصـد افزایـش داشـت، امـا از زمـان احیـای تقاضـای داخلـی و افزایـش رقابـت خارجـی در قیمت لوله گالوانیزه ، میـزان صـادرات کاهـش یا فت . بخـش اصلـی ایـن کاهـش مربـوط بـه محصـولات نـوردی می باشـد کـه تقاضـای بـالای داخلـی را در بر داشـت، اگرچـه عـوارض وارداتـی در برخـی از بازار هـای کلیـدی ماننـد آمریکا و اتحادیـه ی اروپـا شـرایط را تشـدید کرد.

ایـن موضـوع بـر تجـارت محصـولاتی مثل ورق نورد گـرم و سـرد بیش از محصـولاتی مثل لوله گالوانیزه تأثیـر داشـت. در واقـع بـا وجـود از دسـت دادن بـازار آمریکا، حجـم صـادرات لوله گالوانیزه بـا سـرعت بیشـتری نسـبت بـه دیگر محصـولات به پیش رفت.

قیمت لوله گالوانیزه کارخانه اصفهان

میزان تقاضا برای خرید لوله گالوانیزه چین

بـا ترکیـب افزایـش تقاضـا در چیـن البته بـه طـور متوسـط  وضعیت بـازارآهن الات در سـال  2016 مشـخص شـده است. بـا وجـود تغییرات پایه ای نسـبی، بـه طور کلـی قیمـت لوله گالوانیزه افزایـش یافتـه اسـت. تأثیـر تغییرات پایـه ای کـم بـازار بـه نظر می رسـد کـه بـه طـور غیرطبیعـی گوی بـازارلوله گالوانیزه را ربـوده است و تقریبـا مسـیری مشـابه بـا فلـزات پایـه دارد.

بـر طبـق نظـریات متـال بولتـن در گزارشات این خبرگزاری، تغییرات کوچک در تقاضا در سـال آینـده ممکـن اسـت تأثیـر قابـل توجهـی بـر افزایـش و کاهـش قیمت لوله گالوانیزه داشـته باشـد. متـال بولتـن همچنین پیش بینـی کـرده اسـت کـه اگـر حجم صـادرات چیـن بـه کاهـش خـود ادامـه بدهـد، بازارهـای فعال منطقـه از جنـوب آمریکا تـا غـرب اروپا تأثیـر خیلـی بیشـتری بـر قیمت هـای لوله گالوانیزه داخلی خواهنـد داشـت. سـرمایه گذاری ها بـرای افزایـش ظرفیـت تولیدات ایـن دوره ممکـن اسـت در نهایـت بـه طـور اسـتراتژیک منجـر بـه تصمیم گیری هـای عالی در آینده شـود.

افزایش قیمت لوله گالوانیزه امارات متحده ی عربی برای ماه اکتبر توسط تولیدکنندگان این کشور

تولیدکنندگان امروزی امارات متحده عربی با تقویت روند صعودی و افزایش قیمت لوله گالوانیزه خود، روند افزایش قیمت ها را در پیش گرفته اند که این امر باعث عدم رقابت با تامین کنندگان خارجی شدهداست. قیمت جدید لوله گالوانیزه در صنایع آهن آلات امارات (ESI) برای تولید در ماه اکتبر 600 دلار در هر تن (AED 2،205 در هر تن)  بوده است که به میزان 39 دلار در هر تن ( 144 AED در هر تن) نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.

افزایش قیمت لوله گالوانیزه در سال جاری نهایتا به مبلغی معادل  595 دلار در هر تن (AED 2،185 / t) رسید که  35 دلار در هر تن t ( AED 128 در هرتن ) نسبت به ماه های اولیه بوده است. در همین حال، اتحادیه ی بین المللی آهن و فولاد قیمت لوله گالوانیزه خود را با توجه به کارخانه معادل 600 دلار / تن (AED 2،205 / T) EXW، اعلام کرد.

قبل از اعلام قیمت جدید لوله گالوانیزه ، این محصول صادراتی معادل $ 585-613 دلار در هر تن ( 2،150-2،250 AED در هر تن) قیمت گذاری شده بود که تا ماه می به میزان $ 27-55 دلار در هر تن ( AED 100-20) افزایش یافته است. انتظار می رود که این رقم در ماه اکتبر باز هم بالا تر رود و میزان خروجی و تقاضای پایدار کاربران نیز افزایش یابد. اگر چه برخی از معامله گران ادعا می کنند که سطح فعلی قیمت سهام لوله گالوانیزه نسبتا کم است، اما آن ها همچنان از خرید لوله گالوانیزه سر باز می زنند. یکی از معامله گران بزرگ امارات متحده ی عربی به متال اکسپرت گفت: “احتمال افزایش یا عدم افزایش قیمت لوله گالوانیزه ترکیه همچنان یک سوال بزرگ است.”

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0