مشاوران خرید آهن آلات

با شماره 03135155 تماس حاصل فرمایید

نوشین آهنگرزاده
نوشین آهنگرزاده
واحد قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139728
النا بهمن زیاری
النا بهمن زیاری
واحد قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139437
مریم قریشی
مریم قریشی
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139078
هاله خاموش پور
هاله خاموش پور
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139439
فرناز دوستی مرکزآهن
فرناز دوستی
واحد میلگرد و صنایع مفتولی
تماس 09138139364
طاهری
حجت طاهری
واحد قوطی پروفیل و لوله
تماس 09138139561
تماس 03191009009 ( اصفهان) 0