ردیف نام قیمت خرید
1 سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان 14200
2 سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان 14200
3 سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان 14200
4 ناودانی 5*10*5 سپهر ایرانیان 14100
5 ناودانی 4*8*4 سپهر ایرانیان 14100
6 ناودانی 3*6*3 سپهر ایرانیان 13900
7 میلگرد 16 صبح پارسیان 12800
8 میلگرد 14 صبح پارسیان 12800
9 رول سیاه ضخامت 3.5 نورد و لوله اهواز 18000
10 رول سیاه ضخامت 3 نورد و لوله اهواز 18000