ردیف نام قیمت خرید
1 لوله 2 داربستی 14.5 کیلوای صابری 23500
2 لوله 2.5 داربستی 17.5 کیلوای صابری 21300
3 جک سقفی 4 متری سبک 360000
4 جک سقفی 4 متری سبک 350000
5 جک سقفی 3.5 متری 330000
6 جک سقفی 4 متری سنگین 350000
7 جک سقفی 4 متری سنگین 370000
8 اسلب ضخامت 20 میلیمتر 12500
9 اسلب ضخامت 19 میلیمتر 12500
10 اسلب ضخامت 18 میلیمتر 12500