ردیف نام قیمت خرید
1 تیرآهن 20 ماهکار فلز اشتهارد
2 تیرآهن 16 ماهکار فلز اشتهارد
3 تیرآهن 14 ماهکار فلز اشتهارد
4 تیرآهن 14 ماهکار فلز اشتهارد
5 تیرآهن 18 ماهکار فلز اشتهارد
6 ناودانی 12000*240 انبار اصفهان
7 ناودانی 6000*160 انبار اصفهان
8 ناودانی 6000*140 انبار اصفهان
9 ناودانی 6000*140 انبار اصفهان 13300
10 ناودانی 12000*220 انبار اصفهان