ورق تاراز چهارمحال بختیاری

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 10560
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 10560
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9860
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9960
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9760
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9760
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9560
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9460
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9360
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 10680
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 10680
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9980
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 10080
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9880
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9880
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9680
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9580
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9480
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 10600
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 10600
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9900
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 10000
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9800
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9800
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9600
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9500
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.