ورق تاراز چهارمحال بختیاری

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9600
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9600
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8700
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8900
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8500
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8500
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7800
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7800
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7900
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7900
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9640
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9540
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9040
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9360
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8560
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8560
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7840
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7760
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7760
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7540
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7610
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7710
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7540
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7660
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7610
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7660
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7610
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7660
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9650
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9650
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8750
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8950
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8550
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8550
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
63 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
64 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7650
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7850
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7850
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7950
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.