ورق تاراز چهارمحال بختیاری

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 15150
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 15150
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 15000
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 15000
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14600
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14600
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14500
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14500
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14500
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14500
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14400
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14400
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14300
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14300
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14900
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14900
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 14900
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 14900
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 15300
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 15300
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران تماس بگیرید
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 15150
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 15150
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 14750
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 14750
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 14650
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 14650
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 14650
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 14650
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 14550
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 14550
41 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 14450
42 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 14450
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 15050
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 15050
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 15050
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 15050
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 15210
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 15210
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 15060
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 15060
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14660
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14660
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14560
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14560
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14560
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14560
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14460
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14460
63 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14360
64 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14360
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14960
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14960
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14960
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 14960
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.