ورق تاراز چهارمحال بختیاری

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 9850
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9450
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8700
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8700
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8200
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8100
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8050
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8100
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7500
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7500
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7700
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7500
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7500
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7550
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7650
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7550
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7550
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7550
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 9940
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9540
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8790
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8790
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8290
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8190
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8140
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8190
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7590
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7590
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7790
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7590
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7590
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7640
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7640
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7640
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7640
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9880
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9480
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8730
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8730
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8230
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8130
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8030
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8130
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7530
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7530
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7730
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7530
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7530
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7580
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7680
63 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
64 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7580
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7580
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7580
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.