ورق تاراز چهارمحال بختیاری

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 10100
2 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 9750
3 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8750
4 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8700
5 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8300
6 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8200
7 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 8100
8 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 8150
9 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7700
10 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
11 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
12 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7800
13 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
14 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7600
15 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7650
16 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7750
17 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7700
18 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7650
19 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
20 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
21 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7700
22 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7650
23 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 7550
24 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 7650
25 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 10190
26 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 9840
27 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8840
28 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8790
29 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8390
30 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8290
31 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 8190
32 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 8240
33 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7790
34 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
35 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
36 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7890
37 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
38 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7690
39 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
40 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7840
41 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7790
42 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
43 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7790
44 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
45 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 7640
46 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 7740
47 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 10130
48 0.4 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 9780
49 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8780
50 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8730
51 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8330
52 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8230
53 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8130
54 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 8180
55 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7730
56 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
57 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
58 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7830
59 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
60 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7630
61 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7680
62 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7780
63 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7730
64 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7680
65 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7730
66 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7680
67 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7580
68 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 7680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.