ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
104 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4385
106 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4385
105 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4300
1 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4235
22 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 4205
111 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4205
2 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4225
3 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4195
23 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 4195
4 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4130
5 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4140
24 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 4140
6 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 4100
25 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 4100
7 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4010
8 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4010
26 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 4010
27 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4010
31 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4010
9 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 4010
107 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4010
108 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4010
11 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3985
12 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
28 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3985
29 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3985
112 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
113 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3985
32 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
33 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
34 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
35 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
36 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
13 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
21 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3985
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران 4250
39 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
40 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4100
41 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4070
42 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران 4090
43 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4060
44 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 3995
45 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4005
46 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران 3875
47 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3875
48 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران 3875
49 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3875
50 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران 3875
51 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3875
52 1 رول 1 قزاق انبار تهران 3850
53 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3850
54 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران 3850
55 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3850
56 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4050
57 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4030
58 2 رول 1 قزاق انبار تهران 4050
59 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4050
60 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
61 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
62 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
63 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
64 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
65 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
66 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
67 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
68 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
69 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
70 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4200
83 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
84 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4050
85 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4020
86 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4040
87 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4010
88 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3945
89 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3955
90 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 2825
91 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3825
92 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3825
93 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3825
94 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
95 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
96 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3800
97 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3800
98 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3800
99 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3800
100 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4000
101 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3980
102 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4000
103 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4000
109 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
15 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
20 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3985
30 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
16 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4185
110 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4165
17 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4185
18 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4185
19 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4185
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.