انواع پروفیل

قوطی ضخامت 1.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران 3290
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 3250
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 3250
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران 3250
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران 3250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 3250
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 3250
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 3250
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 3250
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 3250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 3070
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3070
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3085
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3080
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3070
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3070
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3070
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3080
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3070
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3070
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3070
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 3070
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3070
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 3070
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3070
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3070
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3070
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3070
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3070
20 70×70 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 3070
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 3070
22 90×90 قوطی 2 6 34 تهران/کارخانه 3070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 2/5×2/5 2 6 اصفهان/کارخانه 3075
2 قوطی 40×30 2 6 اصفهان/کارخانه 3070
3 قوطی 10×20 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 3150
4 قوطی 20×20 2 6 7.7 اصفهان/کارخانه 3080
5 قوطی 20×30 2 6 9.5 اصفهان/کارخانه 3075
6 قوطی 30×30 2 6 11.5 اصفهان/کارخانه 3070
7 قوطی 40×40 2 6 15 اصفهان/کارخانه 3070
8 قوطی 50×50 2 6 19 اصفهان/کارخانه 3070
9 قوطی 60×60 2 6 23 اصفهان/کارخانه 3070
10 قوطی 70×70 2 6 33 اصفهان/کارخانه 3070
11 قوطی 80×80 2 6 38 اصفهان/کارخانه 3070
12 قوطی 20×40 2 6 11.5 اصفهان/کارخانه 3070
13 قوطی 40×80 2 6 23 اصفهان/کارخانه 3070
14 قوطی 90×90 2 6 43 اصفهان/کارخانه 3070
15 قوطی 40×100 2 6 33 اصفهان/کارخانه 3070
16 قوطی 50×100 2 6 36 اصفهان/کارخانه 3070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 2905
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 2900
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 2890
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 2890
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 2890
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 2890
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 2890
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 2890
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 2890
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 2890
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 2890
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 2890
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 2890
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9.4 اصفهان/کارخانه 2870
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.7 اصفهان/کارخانه 2910
3 قوطی 30×30 2.5 6 14.04 اصفهان/کارخانه 2860
4 قوطی 20×40 2.5 6 14.04 اصفهان/کارخانه 2860
5 قوطی 40×40 2.5 6 18.72 اصفهان/کارخانه 2860
6 قوطی 50×50 2.5 6 23.4 اصفهان/کارخانه 2860
7 قوطی 60×60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 2860
8 قوطی 70×70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 2860
9 قوطی 40×80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 2860
10 قوطی 80×80 2.5 6 38 اصفهان/کارخانه 2860
11 قوطی 90×90 2.5 6 43 اصفهان/کارخانه 2860
12 قوطی 40×100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 2860
13 قوطی 50×100 2.5 6 36 اصفهان/کارخانه 2860
14 قوطی 100×100 2.5 12 47 اصفهان/کارخانه 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 2890
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 2890
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 2890
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 2890
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 2890
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 2890
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 2890
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 2890
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 2890
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 2890
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 2860
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 2860
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 2860
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 2860
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 2860
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 2860
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 2860
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 2860
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 2860
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 2860
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 2860
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 2860
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3250
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3250
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3070
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3070
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3070
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 23.2 اصفهان/کارخانه 3070
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.5 اصفهان/کارخانه 3070
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 6/60 13.9 اصفهان/کارخانه 3070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 2860
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 2860
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 2860
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 23.2 اصفهان/کارخانه 2860
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 24.5 اصفهان/کارخانه 2860
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 6.6 13.9 اصفهان/کارخانه 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ستونی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 ستونی 2.7 6 متری و 12 متری 130 اصفهان/کارخانه 2770
2 ستونی 2.6 6 متری و 12 متری 125 اصفهان/کارخانه 2770
3 ستونی 2.8 6 متری و 12 متری 140 اصفهان/کارخانه 2770
4 ستونی 3 6 متری و 12 متری 148 اصفهان/کارخانه 2770
5 ستونی 3.5 6 متری و 12 متری 175 اصفهان/کارخانه 2770
6 ستونی 3.8 6 متری و 12 متری 188 اصفهان/کارخانه 2770
7 ستونی 4 6 متری و 12 متری 200 اصفهان/کارخانه 2770
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی صنعتی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 2880
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 2970
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 2970
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 2970
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 2970
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 2970
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 2970
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 2970
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 2970
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×100 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
11 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3070
12 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3070
13 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3070
14 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3080
15 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
16 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 100×180 اصفهان/کارخانه 3080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.