لوله صنعتی

لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3220
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3220
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 3200
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3200
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3200
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 3200
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 3200
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 3200
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 3200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3033
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3033
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی(داربستی)

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (2) 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
2 لوله (2.5) 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
3 لوله (3) 1 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
4 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3130
5 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 2910
6 لوله (4) 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
7 لوله (6) 2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
8 لوله 2-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
9 لوله 3 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
10 لوله 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
11 لوله 2.5 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
12 لوله 6 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
13 لوله 8 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
14 لوله درجه 2 مختلف مختلف انبار اصفهان 6 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.