لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3200
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3200
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 3180
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3180
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3180
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 3180
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 3180
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 3180
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 3180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3535
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3535
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.