ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6493
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6493
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.