لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3736
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3736
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3704
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3704
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3704
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3704
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3671
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3671
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3630
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3630
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3700
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3700
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3670
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3670
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3670
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.