لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3355
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3355
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3325
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3325
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3325
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3325
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3290
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3290
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3250
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3250
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3320
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3320
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3300
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3300
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3300
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.