لوله گاز

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3161
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3161
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3128
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3128
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3128
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3128
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3096
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3096
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3063
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3063
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3063
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3063
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3040
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3040
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3020
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3020
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3020
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3130
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3130
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3110
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3110
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3110
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.