لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3989
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3989
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3957
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 3957
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 3957
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3957
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3815
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3815
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3810
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3810
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3970
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3970
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3940
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 3940
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 3940
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3940
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.