ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله ERW 6 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
2 لوله ERW 6 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
3 لوله ERW 6 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
4 لوله ERW 6 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
5 لوله ERW 6 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
6 لوله ERW 8 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
7 لوله ERW 8 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
8 لوله ERW 8 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
9 لوله ERW 8 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
10 لوله ERW 8 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
11 لوله ERW 10 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
12 لوله ERW 10 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
13 لوله ERW 10 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
14 لوله ERW 10 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
15 لوله ERW 10 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
16 لوله ERW 12 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
17 لوله ERW 12 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
18 لوله ERW 12 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
19 لوله ERW 12 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
20 لوله ERW 12 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
21 لوله ERW 14 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
22 لوله ERW 14 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
23 لوله ERW 14 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
24 لوله ERW 14 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
25 لوله ERW 14 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.