تسمه کوره ای انبار اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
2 2.5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
3 3 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
4 4 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
5 5 5-6 5-7 انبار اصفهان 2600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه کوره ای انبار تهران

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 5-6 5-7 تهران 2700
2 3 5-6 5-7 تهران 2700
3 4 5-6 5-7 تهران 2700
4 5 5-6 5-7 تهران 2700
5 2 5-6 5-7 تهران 2700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تسمه ورقی اصفهان

ردیف سایز(cm) ضخامت(mm) طول(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5 6 انبار اصفهان 3080
2 2.5 5 6 انبار اصفهان 3080
3 3 5 6 انبار اصفهان 3080
4 4 5 6 انبار اصفهان 3080
5 5 5 6 انبار اصفهان 3080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.