دفتر فروش میلگرد اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5350
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
8 28 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
9 32 شاخه آجدار A3 کارخانه اهواز کیلوگرم 5200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.