ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4670
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4670
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4700
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4700
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4600
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.