ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4670
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4620
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4620
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4620
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4620
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.