ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4750
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4600
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 4750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.