ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2510
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2460
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2440
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2440
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2620
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2470
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2460
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.