ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4640
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
135 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
136 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
137 سفید 9016 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
138 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
139 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
140 سفال 8004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
141 آبی 5015 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
142 کرم 9001 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5350
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
87 آبی 5015 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
143 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
144 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5250
145 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
146 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
147 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین بندر عباس 4890
148 آبی 5015 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
149 سفال 8004 0.25 رول 1 چین بندر عباس 5150
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
50 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
88 آبی 5015 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
150 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
151 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
152 سفید 9016 0.3 رول 1 چین بندر عباس 6200
92 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
55 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
56 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
57 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
58 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
59 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
61 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
62 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
64 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
65 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
68 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
69 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
153 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندر عباس 4890
154 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
155 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
156 آبی 5015 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
157 سفال 8004 0.3 رول 1 چین بندر عباس 4720
158 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین بندر عباس 4750
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
51 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
93 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
94 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
95 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
96 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
97 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4003 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
98 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
99 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
100 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
101 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5480
102 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5380
103 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
104 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
105 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
106 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
107 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
108 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
109 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5280
110 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
111 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
112 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران 6330
113 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران 5020
114 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4900
115 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4850
116 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4850
117 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4850
118 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
119 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
120 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
121 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
122 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
123 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
124 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
125 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
126 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4660
127 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
128 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
129 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
130 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
131 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
132 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
133 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
134 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4660
54 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
82 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
84 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
85 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
86 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
52 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
53 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
79 صورتی 4006 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
73 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
90 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
159 سفال 8004 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
160 سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
161 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
162 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
163 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
164 سبز 6024 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
165 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
166 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین بندر عباس 4530
70 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
71 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
74 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
77 نارنجی2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
81 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4560
167 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
168 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
169 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
170 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
171 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
172 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
173 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
174 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس 4530
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
72 ورق آبی 5015 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
75 ورق سفید 9016 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
78 نارنجی2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
80 پرتقالی1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
89 قرمز 3000 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
91 آبی 5015 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
175 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.