ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4270
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4160
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4270
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4290
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4240
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4280
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4230
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4270
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4190
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9018 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9019 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9020 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9021 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق آبی 5015 0.35 رول 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
50 ورق نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
51 ورق نارنجی 2004 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
52 ورق نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
53 ورق نارنجی 2004 0.5 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
54 ورق نارنجی 1028 0.45 رول 1.22 چین بندر انزلی تماس بگیرید
55 ورق نارنجی 1028 0.5 رول 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
56 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
57 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
58 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
59 ورق قرمز 3000 0.5 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
61 ورق قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
62 ورق قرمز 2004 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.35 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
64 ورق قرمز 4003 0.4 رول 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
65 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
68 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
69 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
70 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
72 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
73 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
74 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
75 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
76 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
77 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
78 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
79 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
80 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
81 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
82 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
83 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
84 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
85 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4120
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4055
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق پرتقالی 50 رول آبی 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
31 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
32 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
33 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
34 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه 4120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.