ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 ورق 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 2.5 ورق 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
4 2.5 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
6 3 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
7 3 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
8 3 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
9 4 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
10 4 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
11 4 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
12 5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
13 5 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
14 5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
15 6 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
16 6 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
17 6 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
18 8 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
19 8 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
20 8 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
21 10 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
22 10 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
23 10 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
24 3.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
25 3 ورق 1 قزاق انبارتهران 3390
26 3 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3250
27 4 رول 1 قزاق انبارتهران 3270
28 4 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3280
29 4 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3280
30 5 رول 1 قزاق انبارتهران 3530
31 5 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3710
32 6 رول 1 قزاق انبارتهران 3570
33 6 ورق 1.25 قزاق انبارتهران 3670
34 6 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3670
35 8 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3610
36 10 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3430
37 3 ورق 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
38 3 ورق 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
39 3 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
40 4 رول 1 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
41 4 ورق 1.25 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
42 4 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
43 8 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
44 10 ورق 1.5 فولاد انبارتهران تماس بگیرید
45 3 ورق 1.5 قزاق انبارتهران 3270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.