ورق آجدار

شیت آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 ورق 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 2.5 ورق 1 تهران کارخانه 3260
4 2.5 ورق 1.25 تهران کارخانه 3260
5 2.5 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
6 3 رول 1 تهران کارخانه 3230
7 3 ورق 1.25 تهران کارخانه 3230
8 3 ورق 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
9 4 رول 1 تهران کارخانه 3230
10 4 ورق 1.25 تهران کارخانه 3230
11 4 ورق 1.5 تهران کارخانه 3230
12 5 رول 1 تهران کارخانه 3510
13 5 ورق 1.25 تهران کارخانه 3510
14 5 ورق 1.5 تهران کارخانه 3550
15 6 رول 1 تهران کارخانه 3510
16 6 ورق 1.25 تهران کارخانه 3510
17 6 ورق 1.5 تهران کارخانه 3510
18 8 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
19 8 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
20 8 ورق 1.5 تهران کارخانه 3510
21 10 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
22 10 ورق 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
23 10 ورق 1.5 تهران کارخانه 3475
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت آجدار پرسی

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول 1 اصفهان کارخانه 3020
2 2.5 ورق 1.25 اصفهان کارخانه 3020
3 3 رول 1 اصفهان کارخانه 3020
4 3 رول 1.25 اصفهان کارخانه 3020
5 4 رول 1 اصفهان کارخانه 3020
6 4 رول 1.25 اصفهان کارخانه 3020
7 5 رول 1 اصفهان کارخانه 3020
8 5 رول 1.25 اصفهان کارخانه 3020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.