خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10 2470
2 نورد سرد 8 2470
3 نورد گرم 12 2470
4 نورد گرد 14،16 2470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.