ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 77500
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 80500
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 80500
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 83500
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 71000
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 76000
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 81000
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 89000
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 98000
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 77000
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 81000
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 85000
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 94000
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 102000
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 71800
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 75300
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 78800
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 85800
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 92800
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 71800
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 75300
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 78800
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 85800
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 92800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.